รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลยังไม่เรียบร้อย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00020    คณะทรัพยากรธรรมชาติ
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว รัชนก มีเดชา วาริชศาสตร์
นาย ฮาซัน บัวเชย วาริชศาสตร์
นางสาว อรวิภา สันติสุขวงศ์ วาริชศาสตร์
นาย พีระ ภิญโญประการ วาริชศาสตร์
Records 1 to 4 of 4
This page is optimized for resolutions of 1024x768