รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลยังไม่เรียบร้อย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00068    คณะรัฐศาสตร์
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว ฟารีซา หะยีแวอารณ การปกครองท้องถิ่น
นางสาว อาดาวียะ เจ๊ะสอเหาะ การปกครอง
นาย นูรดีน แวสะมะแอ การปกครอง
นาย เฟาซัน บือราเฮง การปกครองท้องถิ่น
นางสาว มูหิบบาห์ ยายา การปกครอง
Records 1 to 5 of 5
This page is optimized for resolutions of 1024x768