รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลยังไม่เรียบร้อย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00073    คณะวิทยาการจัดการ
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว สโรชา มียัง บริหารธุรกิจ
นาย สิทธิโชค ย้อยเสริฐสุด บริหารธุรกิจ
นาย บรรจง เเสนพันตรี บริหารธุรกิจ
นาย JAEYOUN JEON บริหารธุรกิจ
นางสาว ซานียะฮ์ ช่างวัฒนกุล บริหารธุรกิจ
นางสาว กรุณา รัตอาภา บริหารธุรกิจ
นางสาว พูนสุข ศิริคุรุรัตน์ บริหารธุรกิจ
Records 1 to 7 of 7
This page is optimized for resolutions of 1024x768