รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลยังไม่เรียบร้อย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00088    คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นาย มาฮมูด หะยีและ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาย นิอาลีฟ นิตีมุง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นางสาว นฤมล ธนบัตรไพศาล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นางสาว อัสรา อาดัม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นาย ภูริษ หมาดเกื้อ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Records 1 to 5 of 5
This page is optimized for resolutions of 1024x768