รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลยังไม่เรียบร้อย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00205    คณะวิทยาการสื่อสาร
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นาย อลิฟ เจะอูมา นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
นาย มุฮัมมัด อาแว นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
นาย อะฟันดี่ แวหะยี นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
นาย อิควัญ หะยีดือราแม นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
นาย มูฮำหมัด แวโดยี นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
Records 1 to 5 of 5
This page is optimized for resolutions of 1024x768