รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลยังไม่เรียบร้อย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00243    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว เบญจมาศ ทรัพย์เจริญ พัฒนาธุรกิจ
นาย ปรวินทร์ วงศ์สุวัฒน์ พัฒนาธุรกิจ
นางสาว ปานชนก ขี่ทอง พัฒนาธุรกิจ
นาย วรพล กวีพงศ์ไพศาล พัฒนาธุรกิจ
นางสาว รพีพัฒน์ วิชัยดิษฐ พัฒนาธุรกิจ
Records 1 to 5 of 5
This page is optimized for resolutions of 1024x768