รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลยังไม่เรียบร้อย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00243    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นาย นัสรุลเลาะห์ เจ๊ะเด็ง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
นาย รัชรงค์ วิมลทรง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
นางสาว วรพนิต ชูทวด การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Records 1 to 3 of 3
This page is optimized for resolutions of 1024x768