รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลยังไม่เรียบร้อย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
00570    คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว กุณชลี บุญเรือง ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นาย มะซุกรี มะดีเยาะ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว วรัญญา กิตติเรืองชัย ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว สวรส พุ่มแสง ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว สุธัญญา หนูนรินทร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาว ฮาบีบาฮ์ บูเดียะ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นาย ดนยา เฮงปิยา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Records 1 to 7 of 7
This page is optimized for resolutions of 1024x768