รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลยังไม่เรียบร้อย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
01120    คณะวิเทศศึกษา
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว ณิชนันทน์ เล่งวงค์ จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
นาย ปรเมษฐ ดำทอง จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว นุตประวีณ ไชยทอง จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว ณัฐนิชา ปอสุวรรณ จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว ณิชาภัทร อ่อนแก้ว จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว อภิสรา วัชรสมพร จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
Records 1 to 6 of 6
This page is optimized for resolutions of 1024x768