รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลยังไม่เรียบร้อย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
01124    คณะการบริการและการท่องเที่ยว
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นางสาว ทรายแก้ว กาญจนรัตน์ การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว อรวรรณ รอดคืน การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว สิโมนา โพธิ์เพชร การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว ณดา มนัสศุภมงคล การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
Records 1 to 4 of 4
This page is optimized for resolutions of 1024x768