รายชื่อบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลยังไม่เรียบร้อย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสนักศึกษา
01124    คณะการบริการและการท่องเที่ยว
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
สาขาวิชา
นาย กิตติศักดิ์ วงรักษา การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว ศศิลักษณ์ มีทวี การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว YULING LIAO การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว พัณณิตา พฤกษ์ปิติกุล การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว ดวงกมล แก้วเหลี่ยมจรัส การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
นาย ราฟฟาเอล ชวาคเกอร์ การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
นาย TENGYU ZHU การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
Records 1 to 7 of 7
This page is optimized for resolutions of 1024x768