รายงานจำนวน และร้อยละของบัณฑิตที่ทำงานแล้ว ศึกษาต่อ และยังไม่ทำงาน จำแนกตามระดับการศึกษา กลุ่มสาขา คณะ และสาขาวิชา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ระดับการศึกษา/คณะ/สาขา
จำนวนบัณฑิต
ที่สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2563
จำนวนบัณฑิต
ที่ตอบแบบสอบถาม
จำนวนบัณฑิต
ที่ตอบแบบสอบถาม
(ไม่รวมศึกษาต่อ)
ร้อยละของบัณฑิต
ที่ได้งานทำ
(ไม่รวมศึกษาต่อ)
จำนวนบัณฑิต
ที่ได้ทำงานแล้ว
จำนวนบัณฑิต
ที่ศึกษาต่อ
จำนวนบัณฑิต
ที่ยังไม่ทำงาน
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
รวมทั้งมหาวิทยาลัย
8,852
7,284
6,226
38.36
2,388
32.78
266
3.65
3,838
52.69
ระดับปริญญาตรี
7,930
6,896
6,105
38.17
2,330
33.79
246
3.57
3,775
54.74
คณะทันตแพทยศาสตร์
45
31
29
96.55
28
90.32
0
.00
1
3.23
 • ทันตแพทยศาสตร์
44
30
28
100.00
28
93.33
0
.00
0
.00
 • วิทยาศาสตร์การแพทย์
1
1
1
.00
0
.00
0
.00
1
100.00
คณะเทคนิคการแพทย์
51
50
47
74.47
35
70.00
2
4.00
12
24.00
 • เทคนิคการแพทย์
51
50
47
74.47
35
70.00
2
4.00
12
24.00
คณะพยาบาลศาสตร์
206
204
182
68.13
124
60.78
1
.49
58
28.43
 • พยาบาลศาสตร์
206
204
182
68.13
124
60.78
1
.49
58
28.43
คณะแพทยศาสตร์
229
144
122
82.79
101
70.14
2
1.39
21
14.58
 • แพทยศาสตร์
179
111
91
100.00
91
81.98
1
.90
0
.00
 • วิทยาศาสตร์การแพทย์
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • รังสีเทคนิค
24
8
8
100.00
8
100.00
0
.00
0
.00
 • กายภาพบำบัด
25
25
23
8.70
2
8.00
1
4.00
21
84.00
คณะเภสัชศาสตร์
131
124
107
88.79
95
76.61
2
1.61
12
9.68
 • เภสัชศาสตร์
82
76
62
88.71
55
72.37
1
1.32
7
9.21
 • การบริบาลทางเภสัชกรรม
49
48
45
88.89
40
83.33
1
2.08
5
10.42
คณะการแพทย์แผนไทย
105
102
91
26.37
24
23.53
6
5.88
67
65.69
 • การแพทย์แผนไทย
105
102
91
26.37
24
23.53
6
5.88
67
65.69
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
767
655
578
70.42
407
62.14
13
1.98
171
26.11
คณะวิทยาศาสตร์
581
511
386
53.89
208
40.70
69
13.50
178
34.83
 • เคมี-ชีววิทยา
46
41
27
33.33
9
21.95
12
29.27
18
43.90
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
32
29
20
60.00
12
41.38
6
20.69
8
27.59
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
42
37
25
56.00
14
37.84
0
.00
11
29.73
 • วัสดุศาสตร์
34
31
24
45.83
11
35.48
4
12.90
13
41.94
 • ชีววิทยา
63
55
45
55.56
25
45.45
7
12.73
20
36.36
 • วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
50
42
32
50.00
16
38.10
4
9.52
16
38.10
 • จุลชีววิทยา
52
47
34
47.06
16
34.04
9
19.15
18
38.30
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
63
53
44
72.73
32
60.38
1
1.89
12
22.64
 • ฟิสิกส์
32
26
18
33.33
6
23.08
7
26.92
12
46.15
 • เคมี
69
61
48
43.75
21
34.43
8
13.11
27
44.26
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
37
34
29
68.97
20
58.82
1
2.94
9
26.47
 • สถิติ
30
28
23
65.22
15
53.57
1
3.57
8
28.57
 • คณิตศาสตร์
31
27
17
64.71
11
40.74
9
33.33
6
22.22
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
182
155
139
35.97
50
32.26
9
5.81
89
57.42
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
38
36
34
38.24
13
36.11
0
.00
21
58.33
 • เทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)
14
13
12
41.67
5
38.46
0
.00
7
53.85
 • เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
12
10
9
66.67
6
60.00
0
.00
3
30.00
 • ฟิสิกส์
11
10
7
42.86
3
30.00
3
30.00
4
40.00
 • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
17
12
11
27.27
3
25.00
0
.00
8
66.67
 • วิทยาศาสตร์นิเทศ
7
5
4
25.00
1
20.00
1
20.00
3
60.00
 • โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
29
22
22
40.91
9
40.91
0
.00
13
59.09
 • เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
10
9
7
57.14
4
44.44
0
.00
3
33.33
 • เทคโนโลยีการประมง (อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง)
1
1
1
.00
0
.00
0
.00
1
100.00
 • เคมี-ชีววิทยา
23
21
18
5.56
1
4.76
3
14.29
17
80.95
 • เคมีอุตสาหกรรม
7
5
4
.00
0
.00
1
20.00
4
80.00
 • เทคโนโลยียาง
13
11
10
50.00
5
45.45
1
9.09
5
45.45
วิทยาลัยนานาชาติ
10
8
5
100.00
5
62.50
0
.00
0
.00
 • ดิจิทัลมีเดีย
10
8
5
100.00
5
62.50
0
.00
0
.00
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
51
43
40
17.50
7
16.28
0
.00
33
76.74
 • เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
40
33
32
15.63
5
15.15
0
.00
27
81.82
 • เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
10
9
7
14.29
1
11.11
0
.00
6
66.67
 • ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
1
1
1
100.00
1
100.00
0
.00
0
.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
531
509
464
31.25
145
28.49
11
2.16
319
62.67
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
64
61
53
62.26
33
54.10
1
1.64
20
32.79
 • เทคโนโลยีอาหาร
67
60
55
23.64
13
21.67
0
.00
42
70.00
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
19
19
18
22.22
4
21.05
0
.00
14
73.68
 • ทรัพยากรประมง
33
32
32
9.38
3
9.38
0
.00
29
90.63
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
86
83
76
18.42
14
16.87
3
3.61
62
74.70
 • เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
47
46
44
31.82
14
30.43
1
2.17
30
65.22
 • เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
49
45
41
31.71
13
28.89
0
.00
28
62.22
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
42
41
33
39.39
13
31.71
3
7.32
20
48.78
 • การจัดการงานวิศวกรรม
50
49
43
44.19
19
38.78
3
6.12
24
48.98
 • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
74
73
69
27.54
19
26.03
0
.00
50
68.49
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
110
85
70
31.43
22
25.88
0
.00
48
56.47
 • ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
38
33
28
28.57
8
24.24
0
.00
20
60.61
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
33
23
19
26.32
5
21.74
0
.00
14
60.87
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
39
29
23
39.13
9
31.03
0
.00
14
48.28
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
1,465
1,311
1,104
39.58
437
33.33
89
6.79
667
50.88
คณะวิศวกรรมศาสตร์
588
480
423
30.73
130
27.08
31
6.46
293
61.04
 • วิศวกรรมเครื่องกล
86
75
72
25.00
18
24.00
2
2.67
54
72.00
 • วิศวกรรมเคมี
59
55
46
8.70
4
7.27
9
16.36
42
76.36
 • วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
27
23
21
33.33
7
30.43
2
8.70
14
60.87
 • วิศวกรรมชีวการแพทย์
10
7
7
42.86
3
42.86
0
.00
4
57.14
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
57
44
44
18.18
8
18.18
0
.00
36
81.82
 • วิศวกรรมเหมืองแร่
35
25
22
31.82
7
28.00
0
.00
15
60.00
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
129
96
78
46.15
36
37.50
4
4.17
42
43.75
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
65
53
44
47.73
21
39.62
5
9.43
23
43.40
 • วิศวกรรมการผลิต
20
16
14
35.71
5
31.25
2
12.50
9
56.25
 • วิศวกรรมวัสดุ
23
20
16
31.25
5
25.00
3
15.00
11
55.00
 • วิศวกรรมโยธา
50
42
38
34.21
13
30.95
1
2.38
25
59.52
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
27
24
21
14.29
3
12.50
3
12.50
18
75.00
กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์
588
480
423
30.73
130
27.08
31
6.46
293
61.04
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
256
236
196
61.22
120
50.85
15
6.36
76
32.20
 • วาริชศาสตร์
43
38
36
77.78
28
73.68
0
.00
8
21.05
 • การจัดการศัตรูพืช
26
25
22
63.64
14
56.00
3
12.00
8
32.00
 • พืชศาสตร์
66
65
49
48.98
24
36.92
7
10.77
25
38.46
 • ปฐพีศาสตร์
15
14
14
78.57
11
78.57
0
.00
3
21.43
 • สัตวศาสตร์
66
57
47
55.32
26
45.61
2
3.51
21
36.84
 • พัฒนาการเกษตร
40
37
28
60.71
17
45.95
3
8.11
11
29.73
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
97
70
64
28.13
18
25.71
3
4.29
46
65.71
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
56
38
34
29.41
10
26.32
3
7.89
24
63.16
 • เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
22
19
18
33.33
6
31.58
0
.00
12
63.16
 • การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
19
13
12
16.67
2
15.38
0
.00
10
76.92
กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์
353
306
260
53.08
138
45.10
18
5.88
122
39.87
คณะวิทยาการจัดการ
744
641
579
45.08
261
40.72
7
1.09
318
49.61
 • การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
72
58
50
42.00
21
36.21
2
3.45
29
50.00
 • การตลาด
74
55
46
54.35
25
45.45
0
.00
21
38.18
 • การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
71
64
56
30.36
17
26.56
1
1.56
39
60.94
 • การจัดการโลจิสติกส์
57
48
46
54.35
25
52.08
0
.00
21
43.75
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
62
54
48
41.67
20
37.04
1
1.85
28
51.85
 • องค์การและการจัดการ
15
8
7
57.14
4
50.00
0
.00
3
37.50
 • การจัดการและการปกครองท้องถิ่น
21
20
18
22.22
4
20.00
1
5.00
14
70.00
 • ระบบสารสนเทศ
74
65
55
43.64
24
36.92
1
1.54
31
47.69
 • บัญชีบัณฑิต
147
132
121
47.11
57
43.18
1
.76
64
48.48
 • นโยบายสาธารณะและการวางแผน
32
29
27
70.37
19
65.52
0
.00
8
27.59
 • การเงิน
70
63
62
40.32
25
39.68
0
.00
37
58.73
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
49
45
43
46.51
20
44.44
0
.00
23
51.11
คณะเศรษฐศาสตร์
103
79
72
20.83
15
18.99
2
2.53
57
72.15
 • เศรษฐศาสตร์
54
41
37
16.22
6
14.63
1
2.44
31
75.61
 • เศรษฐศาสตร์เกษตร
49
38
35
25.71
9
23.68
1
2.63
26
68.42
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
686
610
571
34.85
199
32.62
3
.49
372
60.98
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
63
41
37
37.84
14
34.15
1
2.44
23
56.10
 • การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
27
23
21
28.57
6
26.09
2
8.70
15
65.22
 • ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
122
111
104
42.31
44
39.64
0
.00
60
54.05
 • การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
75
72
66
43.94
29
40.28
0
.00
37
51.39
 • การจัดการการท่องเที่ยว
63
55
53
22.64
12
21.82
0
.00
41
74.55
 • การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
2
2
2
50.00
1
50.00
0
.00
1
50.00
 • การจัดการรัฐกิจ
116
109
103
26.21
27
24.77
0
.00
76
69.72
 • การบัญชี
135
122
116
41.38
48
39.34
0
.00
68
55.74
 • ศิลปะการแสดงและการจัดการ
4
4
4
50.00
2
50.00
0
.00
2
50.00
 • การตลาด
50
45
41
21.95
9
20.00
0
.00
32
71.11
 • การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
29
26
24
29.17
7
26.92
0
.00
17
65.38
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
236
180
142
14.79
21
11.67
3
1.67
121
67.22
 • การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
123
100
82
17.07
14
14.00
1
1.00
68
68.00
 • การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
113
80
60
11.67
7
8.75
2
2.50
53
66.25
กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการการท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์
1,769
1,510
1,364
36.36
496
32.85
15
.99
868
57.48
คณะศึกษาศาสตร์
416
393
371
31.54
117
29.77
10
2.54
254
64.63
 • ฟิสิกส์
31
27
26
34.62
9
33.33
1
3.70
17
62.96
 • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
14
12
12
16.67
2
16.67
0
.00
10
83.33
 • ศิลปศึกษา
38
35
35
14.29
5
14.29
0
.00
30
85.71
 • สุขศึกษา
30
30
28
35.71
10
33.33
0
.00
18
60.00
 • การประถมศึกษา
29
29
29
48.28
14
48.28
0
.00
15
51.72
 • จิตวิทยา
29
28
22
27.27
6
21.43
5
17.86
16
57.14
 • พลศึกษา
37
32
32
12.50
4
12.50
0
.00
28
87.50
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
30
29
27
22.22
6
20.69
0
.00
21
72.41
 • เคมี
21
20
16
18.75
3
15.00
1
5.00
13
65.00
 • ภาษาไทย
33
31
30
30.00
9
29.03
1
3.23
21
67.74
 • คณิตศาสตร์
42
40
37
48.65
18
45.00
1
2.50
19
47.50
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
26
25
24
37.50
9
36.00
1
4.00
15
60.00
 • ภาษาอังกฤษ
35
35
33
54.55
18
51.43
0
.00
15
42.86
 • ชีววิทยา
21
20
20
20.00
4
20.00
0
.00
16
80.00
กลุ่มสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
416
393
371
31.54
117
29.77
10
2.54
254
64.63
คณะนิติศาสตร์
161
114
60
11.67
7
6.14
46
40.35
53
46.49
 • นิติศาสตร์
161
114
60
11.67
7
6.14
46
40.35
53
46.49
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
568
523
487
28.95
141
26.96
6
1.15
346
66.16
 • สังคมสงเคราะห์
47
47
46
43.48
20
42.55
0
.00
26
55.32
 • ประวัติศาสตร์
36
31
30
26.67
8
25.81
0
.00
22
70.97
 • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
49
44
39
25.64
10
22.73
1
2.27
29
65.91
 • ปรัชญาและศาสนา
6
4
3
.00
0
.00
1
25.00
3
75.00
 • ภาษาญี่ปุ่น
32
31
27
25.93
7
22.58
0
.00
20
64.52
 • บริหารธุรกิจ
37
33
33
24.24
8
24.24
0
.00
25
75.76
 • พัฒนาสังคม
35
34
34
23.53
8
23.53
0
.00
26
76.47
 • ภาษาเกาหลี
24
22
20
30.00
6
27.27
2
9.09
14
63.64
 • เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
1
1
1
.00
0
.00
0
.00
1
100.00
 • การจัดการสารสนเทศ
24
23
23
26.09
6
26.09
0
.00
17
73.91
 • มลายูศึกษา
29
28
28
7.14
2
7.14
0
.00
26
92.86
 • ภาษาฝรั่งเศส
12
11
11
36.36
4
36.36
0
.00
7
63.64
 • ภาษาเยอรมัน
7
7
7
28.57
2
28.57
0
.00
5
71.43
 • ภาษามลายู
29
27
26
30.77
8
29.63
0
.00
18
66.67
 • ภาษาจีน
25
20
20
50.00
10
50.00
0
.00
10
50.00
 • ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
3
2
1
100.00
1
50.00
0
.00
0
.00
 • ภาษาและวรรณคดีไทย
49
46
33
45.45
15
32.61
2
4.35
18
39.13
 • ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ
23
22
21
19.05
4
18.18
0
.00
17
77.27
 • ภาษาอังกฤษ
57
50
45
24.44
11
22.00
0
.00
34
68.00
 • เศรษฐกิจอาเซียน
25
24
23
43.48
10
41.67
0
.00
13
54.17
 • ภูมิศาสตร์
18
16
16
6.25
1
6.25
0
.00
15
93.75
คณะรัฐศาสตร์
258
248
224
51.34
115
46.37
1
.40
109
43.95
 • การปกครอง
87
83
79
46.84
37
44.58
0
.00
42
50.60
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
64
62
58
58.62
34
54.84
1
1.61
24
38.71
 • การปกครองท้องถิ่น
64
62
50
56.00
28
45.16
0
.00
22
35.48
 • นโยบายสาธารณะ
43
41
37
43.24
16
39.02
0
.00
21
51.22
คณะศิลปศาสตร์
309
236
218
23.39
51
21.61
7
2.97
167
70.76
 • ภาษาอังกฤษ
66
37
36
25.00
9
24.32
0
.00
27
72.97
 • ภาษาจีน
60
47
44
40.91
18
38.30
0
.00
26
55.32
 • ชุมชนศึกษา
92
69
60
11.67
7
10.14
6
8.70
53
76.81
 • ภาษาและภาษาไทยประยุกต์
91
83
78
21.79
17
20.48
1
1.20
61
73.49
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
224
189
181
26.52
48
25.40
2
1.06
133
70.37
 • เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
39
38
37
24.32
9
23.68
0
.00
28
73.68
 • อิสลามศึกษา
118
88
85
29.41
25
28.41
0
.00
60
68.18
 • การสอนอิสลามศึกษา
58
55
53
22.64
12
21.82
0
.00
41
74.55
 • กฎหมายอิสลาม
9
8
6
33.33
2
25.00
2
25.00
4
50.00
คณะวิทยาการสื่อสาร
151
140
113
47.79
54
38.57
0
.00
59
42.14
 • นิเทศศาสตร์
55
54
46
47.83
22
40.74
0
.00
24
44.44
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
36
33
27
44.44
12
36.36
0
.00
15
45.45
 • นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
60
53
40
50.00
20
37.74
0
.00
20
37.74
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
648
580
532
25.19
134
23.10
3
.52
398
68.62
 • บัญชีบัณฑิต
19
17
15
20.00
3
17.65
0
.00
12
70.59
 • ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
35
31
22
31.82
7
22.58
0
.00
15
48.39
 • พัฒนาธุรกิจ
119
114
102
30.39
31
27.19
0
.00
71
62.28
 • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
120
107
103
16.50
17
15.89
1
.93
86
80.37
 • การจัดการรัฐกิจ
120
109
104
28.85
30
27.52
0
.00
74
67.89
 • การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
119
108
101
26.73
27
25.00
1
.93
74
68.52
 • ภาษา การสื่อสารและธุรกิจ
113
91
82
23.17
19
20.88
1
1.10
63
69.23
 • การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
3
3
3
.00
0
.00
0
.00
3
100.00
คณะวิเทศศึกษา
185
150
135
25.19
34
22.67
3
2.00
101
67.33
 • ยุโรปศึกษา: อังกฤษ-ฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
31
23
21
9.52
2
8.70
1
4.35
19
82.61
 • วิเทศธุรกิจ
1
1
1
100.00
1
100.00
0
.00
0
.00
 • จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
28
26
23
30.43
7
26.92
0
.00
16
61.54
 • วิเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
8
8
8
37.50
3
37.50
0
.00
5
62.50
 • ไทยศึกษา
9
8
7
28.57
2
25.00
1
12.50
5
62.50
 • วิเทศธุรกิจ (จีน)
108
84
75
25.33
19
22.62
1
1.19
56
66.67
กลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์
2,504
2,180
1,950
29.95
584
26.79
68
3.12
1,366
62.66
คณะศิลปกรรมศาสตร์
26
23
21
9.52
2
8.70
1
4.35
19
82.61
 • ทัศนศิลป์
9
9
8
.00
0
.00
0
.00
8
88.89
 • ศิลปะประยุกต์
17
14
13
15.38
2
14.29
1
7.14
11
78.57
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
42
38
34
55.88
19
50.00
1
2.63
15
39.47
 • สถาปัตยกรรม
42
38
34
55.88
19
50.00
1
2.63
15
39.47
กลุ่มสาขาศิลปกรรม
68
61
55
38.18
21
34.43
2
3.28
34
55.74
ระดับปริญญาโท
537
322
94
48.94
46
14.29
19
5.90
48
14.91
คณะทันตแพทยศาสตร์
10
6
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
2
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
6
6
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • วิทยาการสุขภาพช่องปากประยุกต์
2
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
คณะพยาบาลศาสตร์
27
21
1
100.00
1
4.76
0
.00
0
.00
 • การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
7
4
1
100.00
1
25.00
0
.00
0
.00
 • การผดุงครรภ์
2
2
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
7
6
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การบริหารทางการพยาบาล
3
3
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
3
3
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การพยาบาลเด็ก
4
3
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การบริหารการพยาบาล
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
คณะแพทยศาสตร์
17
6
4
25.00
1
16.67
2
33.33
3
50.00
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
3
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • ระบาดวิทยา
6
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • วิศวกรรมชีวการแพทย์
1
1
0
.00
0
.00
1
100.00
0
.00
 • ชีวเวชศาสตร์
4
4
3
33.33
1
25.00
1
25.00
2
50.00
 • อาชีวเวชศาสตร์
3
1
1
.00
0
.00
0
.00
1
100.00
คณะเภสัชศาสตร์
23
13
2
100.00
2
15.38
0
.00
0
.00
 • เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
13
9
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • เภสัชศาสตร์
6
3
2
100.00
2
66.67
0
.00
0
.00
 • เภสัชกรรมคลินิก
2
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
บัณฑิตวิทยาลัย
155
84
12
83.33
10
11.90
1
1.19
2
2.38
 • การบริหารการพัฒนาสังคม
17
6
2
.00
0
.00
0
.00
2
33.33
 • การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
1
1
1
100.00
1
100.00
0
.00
0
.00
 • หลักสูตรและการสอน
4
3
1
100.00
1
33.33
0
.00
0
.00
 • จิตวิทยา
2
2
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม
7
3
1
100.00
1
33.33
0
.00
0
.00
 • อิสลามศึกษา
4
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
3
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • ฟิสิกส์ประยุกต์
3
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง
2
2
2
100.00
2
100.00
0
.00
0
.00
 • เทคโนโลยีการประมง
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การบริหารการศึกษา
84
58
2
100.00
2
3.45
0
.00
0
.00
 • ภาษาไทย
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • วิธีวิทยาการวิจัย
5
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • ชีววิทยาประยุกต์
4
2
2
100.00
2
100.00
0
.00
0
.00
 • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • เคมีประยุกต์
9
3
1
100.00
1
33.33
1
33.33
0
.00
 • การจัดการระบบสุขภาพ
6
3
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
คณะการแพทย์แผนไทย
3
2
1
.00
0
.00
0
.00
1
50.00
 • การแพทย์แผนไทย
3
2
1
.00
0
.00
0
.00
1
50.00
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
235
132
20
70.00
14
10.61
3
2.27
6
4.55
คณะวิทยาศาสตร์
69
38
21
52.38
11
28.95
14
36.84
10
26.32
 • ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
2
2
1
100.00
1
50.00
0
.00
0
.00
 • สถิติ
1
1
1
.00
0
.00
0
.00
1
100.00
 • กายวิภาคศาสตร์
3
1
0
.00
0
.00
1
100.00
0
.00
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
6
5
4
25.00
1
20.00
1
20.00
3
60.00
 • ชีวเคมี
2
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • จุลชีววิทยา
5
1
1
.00
0
.00
0
.00
1
100.00
 • วัสดุศาสตร์
3
3
2
100.00
2
66.67
1
33.33
0
.00
 • คณิตศาสตร์และสถิติ
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • สรีรวิทยา
2
1
1
.00
0
.00
0
.00
1
100.00
 • ฟิสิกส์
2
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • พฤกษศาสตร์
4
4
0
.00
0
.00
4
100.00
0
.00
 • นิติวิทยาศาสตร์
6
5
4
50.00
2
40.00
0
.00
2
40.00
 • เภสัชวิทยา
4
2
1
100.00
1
50.00
0
.00
0
.00
 • คณิตศาสตร์
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • เคมี
15
10
5
80.00
4
40.00
5
50.00
1
10.00
 • ชีววิทยา
10
2
0
.00
0
.00
2
100.00
0
.00
 • ธรณีฟิสิกส์
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
1
1
1
.00
0
.00
0
.00
1
100.00
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
11
5
2
100.00
2
40.00
0
.00
0
.00
 • การจัดการสิ่งแวดล้อม
2
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน
4
3
1
100.00
1
33.33
0
.00
0
.00
 • การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน
5
1
1
100.00
1
100.00
0
.00
0
.00
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
7
1
1
.00
0
.00
0
.00
1
100.00
 • เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
2
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
2
1
1
.00
0
.00
0
.00
1
100.00
 • วิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
3
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18
15
10
30.00
3
20.00
0
.00
7
46.67
 • เทคโนโลยียาง
10
10
8
37.50
3
30.00
0
.00
5
50.00
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ
4
2
1
.00
0
.00
0
.00
1
50.00
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
3
3
1
.00
0
.00
0
.00
1
33.33
 • เคมีประยุกต์
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
5
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
5
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
110
59
34
47.06
16
27.12
14
23.73
18
30.51
คณะวิศวกรรมศาสตร์
52
35
14
28.57
4
11.43
2
5.71
10
28.57
 • วิศวกรรมเคมี
3
2
2
.00
0
.00
0
.00
2
100.00
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3
2
1
100.00
1
50.00
1
50.00
0
.00
 • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
7
6
1
.00
0
.00
0
.00
1
16.67
 • วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
3
1
0
.00
0
.00
1
100.00
0
.00
 • วิศวกรรมวัสดุ
2
1
1
.00
0
.00
0
.00
1
100.00
 • การจัดการอุตสาหกรรม
7
6
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
5
5
1
100.00
1
20.00
0
.00
0
.00
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
8
7
5
20.00
1
14.29
0
.00
4
57.14
 • วิศวกรรมโยธา
7
4
2
50.00
1
25.00
0
.00
1
25.00
 • วิศวกรรมเครื่องกล
5
1
1
.00
0
.00
0
.00
1
100.00
 • วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
2
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์
52
35
14
28.57
4
11.43
2
5.71
10
28.57
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
26
13
8
50.00
4
30.77
0
.00
4
30.77
 • การจัดการทรัพยากรดิน
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • พัฒนาการเกษตร
6
3
1
.00
0
.00
0
.00
1
33.33
 • กีฏวิทยา
8
4
3
66.67
2
50.00
0
.00
1
25.00
 • พืชศาสตร์
6
4
3
33.33
1
25.00
0
.00
2
50.00
 • วาริชศาสตร์
2
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • โรคพืชวิทยา
3
2
1
100.00
1
50.00
0
.00
0
.00
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
8
7
3
66.67
2
28.57
0
.00
1
14.29
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
2
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
2
2
1
100.00
1
50.00
0
.00
0
.00
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
4
4
2
50.00
1
25.00
0
.00
1
25.00
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์
35
20
11
54.55
6
30.00
0
.00
5
25.00
คณะวิทยาการจัดการ
81
67
13
46.15
6
8.96
0
.00
7
10.45
 • บัญชีมหาบัณฑิต
20
18
3
100.00
3
16.67
0
.00
0
.00
 • การตลาด
9
9
2
100.00
2
22.22
0
.00
0
.00
 • บริหารธุรกิจ
24
19
1
.00
0
.00
0
.00
1
5.26
 • รัฐประศาสนศาสตร์
28
21
7
14.29
1
4.76
0
.00
6
28.57
คณะเศรษฐศาสตร์
8
5
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การจัดการธุรกิจเกษตร
8
5
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
5
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
4
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • บริหารธุรกิจ
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการการท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์
94
72
13
46.15
6
8.33
0
.00
7
9.72
คณะศิลปศาสตร์
10
3
2
.00
0
.00
0
.00
2
66.67
 • ภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • พัฒนามนุษย์และสังคม
5
3
2
.00
0
.00
0
.00
2
66.67
 • การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
4
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
โครงการจัดตั้งสถาบันสันติศึกษา
1
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • ความขัดแย้งและสันติศึกษา
1
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
กลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์
11
4
2
.00
0
.00
0
.00
2
50.00
ระดับปริญญาเอก
121
66
27
44.44
12
18.18
1
1.52
15
22.73
คณะทันตแพทยศาสตร์
2
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
2
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
คณะพยาบาลศาสตร์
7
4
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การพยาบาล
7
4
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
คณะแพทยศาสตร์
20
5
1
100.00
1
20.00
0
.00
0
.00
 • ระบาดวิทยา
16
2
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • ชีวเวชศาสตร์
1
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
1
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • วิศวกรรมชีวการแพทย์
2
1
1
100.00
1
100.00
0
.00
0
.00
คณะเภสัชศาสตร์
5
2
2
.00
0
.00
0
.00
2
100.00
 • เภสัชศาสตร์
5
2
2
.00
0
.00
0
.00
2
100.00
บัณฑิตวิทยาลัย
8
3
1
.00
0
.00
0
.00
1
33.33
 • อิสลามศึกษา
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • เทคโนโลยีพอลิเมอร์
3
2
1
.00
0
.00
0
.00
1
50.00
 • วิธีวิทยาการวิจัย
3
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา
1
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
คณะการแพทย์แผนไทย
2
2
1
100.00
1
50.00
0
.00
0
.00
 • การแพทย์แผนไทย
2
2
1
100.00
1
50.00
0
.00
0
.00
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
44
16
5
40.00
2
12.50
0
3.28
3
18.75
คณะวิทยาศาสตร์
24
17
10
30.00
3
17.65
0
.00
7
41.18
 • เคมีอินทรีย์
1
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • ฟิสิกส์
2
2
1
100.00
1
50.00
0
.00
0
.00
 • เคมี
3
3
3
33.33
1
33.33
0
.00
2
66.67
 • จุลชีววิทยา
3
2
2
.00
0
.00
0
.00
2
100.00
 • สรีรวิทยา
1
1
1
.00
0
.00
0
.00
1
100.00
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
5
5
3
33.33
1
20.00
0
.00
2
40.00
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
2
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • ชีวเคมี
3
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
4
2
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
7
3
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การจัดการสิ่งแวดล้อม
5
3
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน
2
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2
2
2
50.00
1
50.00
0
.00
1
50.00
 • เทคโนโลยียาง
2
2
2
50.00
1
50.00
0
.00
1
50.00
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
33
22
12
33.33
4
18.18
0
3.28
8
36.36
คณะวิศวกรรมศาสตร์
20
12
6
50.00
3
25.00
0
.00
3
25.00
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
3
3
1
100.00
1
33.33
0
.00
0
.00
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1
1
1
100.00
1
100.00
0
.00
0
.00
 • วิศวกรรมเคมี
3
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
2
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
1
1
1
.00
0
.00
0
.00
1
100.00
 • วิศวกรรมเครื่องกล
3
2
2
50.00
1
50.00
0
.00
1
50.00
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
7
3
1
.00
0
.00
0
.00
1
33.33
กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์
20
12
6
50.00
3
25.00
0
3.28
3
25.00
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
4
2
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
2
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • พืชศาสตร์
2
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
10
4
2
50.00
1
25.00
0
.00
1
25.00
 • อาหารสุขภาพและโภชนาการ
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
3
3
1
.00
0
.00
0
.00
1
33.33
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
6
1
1
100.00
1
100.00
0
.00
0
.00
กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์
14
6
2
50.00
1
16.67
0
3.28
1
16.67
คณะวิทยาการจัดการ
5
5
0
.00
0
.00
1
20.00
0
.00
 • การจัดการ
5
5
0
.00
0
.00
1
20.00
0
.00
กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการการท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์
5
5
0
.00
0
.00
1
3.28
0
.00
คณะศิลปศาสตร์
5
5
2
100.00
2
40.00
0
.00
0
.00
 • พัฒนามนุษย์และสังคม
5
5
2
100.00
2
40.00
0
.00
0
.00
กลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์
5
5
2
100.00
2
40.00
0
.00
0
.00
 
This page is optimized for resolutions of 1024x768