รายงานจำนวน และร้อยละของบัณฑิตที่ทำงานแล้ว ศึกษาต่อ และยังไม่ทำงาน จำแนกตามระดับการศึกษา กลุ่มสาขา คณะ และสาขาวิชา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ระดับการศึกษา/คณะ/สาขา
จำนวนบัณฑิต
ที่สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2564
จำนวนบัณฑิต
ที่ตอบแบบสอบถาม
จำนวนบัณฑิต
ที่ตอบแบบสอบถาม
(ไม่รวมศึกษาต่อ)
ร้อยละของบัณฑิต
ที่ได้งานทำ
(ไม่รวมศึกษาต่อ)
จำนวนบัณฑิต
ที่ได้ทำงานแล้ว
จำนวนบัณฑิต
ที่ศึกษาต่อ
จำนวนบัณฑิต
ที่ยังไม่ทำงาน
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
รวมทั้งมหาวิทยาลัย
8,181
6,326
5,086
60.60
3,082
48.72
195
3.08
2,004
31.68
ระดับปริญญาตรี
7,218
5,758
4,929
60.11
2,963
51.46
173
3.00
1,966
34.14
คณะทันตแพทยศาสตร์
62
33
32
100.00
32
96.97
0
.00
0
.00
 • ทันตแพทยศาสตร์
60
32
31
100.00
31
96.88
0
.00
0
.00
 • วิทยาศาสตร์การแพทย์
2
1
1
100.00
1
100.00
0
.00
0
.00
คณะเทคนิคการแพทย์
54
53
48
87.50
42
79.25
3
5.66
6
11.32
 • เทคนิคการแพทย์
54
53
48
87.50
42
79.25
3
5.66
6
11.32
คณะพยาบาลศาสตร์
198
182
139
97.12
135
74.18
1
.55
4
2.20
 • พยาบาลศาสตร์
198
182
139
97.12
135
74.18
1
.55
4
2.20
คณะแพทยศาสตร์
222
67
53
90.57
48
71.64
0
.00
5
7.46
 • กายภาพบำบัด
23
11
11
54.55
6
54.55
0
.00
5
45.45
 • รังสีเทคนิค
34
19
11
100.00
11
57.89
0
.00
0
.00
 • แพทยศาสตร์
164
37
31
100.00
31
83.78
0
.00
0
.00
 • วิทยาศาสตร์การแพทย์
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
คณะเภสัชศาสตร์
128
122
108
99.07
107
87.70
1
.82
1
.82
 • การบริบาลทางเภสัชกรรม
51
49
46
97.83
45
91.84
0
.00
1
2.04
 • เภสัชกรรมอุตสาหการ
77
73
62
100.00
62
84.93
1
1.37
0
.00
คณะสัตวแพทยศาสตร์
24
24
18
100.00
18
75.00
0
.00
0
.00
 • สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
24
24
18
100.00
18
75.00
0
.00
0
.00
โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
44
36
33
100.00
33
91.67
0
.00
0
.00
 • พยาบาลศาสตร์
44
36
33
100.00
33
91.67
0
.00
0
.00
คณะการแพทย์แผนไทย
104
98
93
52.69
49
50.00
3
3.06
44
44.90
 • การแพทย์แผนไทย
104
98
93
52.69
49
50.00
3
3.06
44
44.90
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
836
615
524
88.55
464
75.45
8
1.30
60
9.76
คณะวิทยาศาสตร์
457
355
271
60.15
163
45.92
48
13.52
108
30.42
 • สถิติ
23
18
13
53.85
7
38.89
4
22.22
6
33.33
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
38
31
26
53.85
14
45.16
2
6.45
12
38.71
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
39
35
27
55.56
15
42.86
2
5.71
12
34.29
 • จุลชีววิทยา
50
44
37
67.57
25
56.82
3
6.82
12
27.27
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
27
21
14
64.29
9
42.86
3
14.29
5
23.81
 • วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
15
7
3
100.00
3
42.86
1
14.29
0
.00
 • ฟิสิกส์
16
10
7
57.14
4
40.00
3
30.00
3
30.00
 • คณิตศาสตร์
31
23
12
58.33
7
30.43
8
34.78
5
21.74
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
44
30
25
72.00
18
60.00
0
.00
7
23.33
 • ชีววิทยา
52
43
37
54.05
20
46.51
6
13.95
17
39.53
 • เคมี-ชีววิทยา
34
21
17
70.59
12
57.14
4
19.05
5
23.81
 • เคมี
75
60
47
55.32
26
43.33
8
13.33
21
35.00
 • วัสดุศาสตร์
13
12
6
50.00
3
25.00
4
33.33
3
25.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
200
142
113
61.95
70
49.30
7
4.93
43
30.28
 • เทคโนโลยียาง
11
4
3
100.00
3
75.00
0
.00
0
.00
 • ฟิสิกส์
5
5
1
100.00
1
20.00
2
40.00
0
.00
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
36
33
25
80.00
20
60.61
2
6.06
5
15.15
 • เทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)
1
1
1
100.00
1
100.00
0
.00
0
.00
 • เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
7
5
3
.00
0
.00
1
20.00
3
60.00
 • เคมี-ชีววิทยา
22
20
15
46.67
7
35.00
2
10.00
8
40.00
 • เคมีอุตสาหกรรม
16
10
7
85.71
6
60.00
0
.00
1
10.00
 • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
29
18
16
50.00
8
44.44
0
.00
8
44.44
 • เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
8
6
6
50.00
3
50.00
0
.00
3
50.00
 • เทคโนโลยีการประมง (อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง)
1
1
1
.00
0
.00
0
.00
1
100.00
 • โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
48
26
23
56.52
13
50.00
0
.00
10
38.46
 • วิทยาศาสตร์นิเทศ
6
3
3
100.00
3
100.00
0
.00
0
.00
 • เทคโนโลยีการประมง
10
10
9
55.56
5
50.00
0
.00
4
40.00
วิทยาลัยนานาชาติ
31
26
23
78.26
18
69.23
1
3.85
5
19.23
 • ดิจิทัลมีเดีย
28
23
20
80.00
16
69.57
1
4.35
4
17.39
 • วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง
3
3
3
66.67
2
66.67
0
.00
1
33.33
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
47
36
29
65.52
19
52.78
1
2.78
10
27.78
 • เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
35
24
17
52.94
9
37.50
1
4.17
8
33.33
 • เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
12
12
12
83.33
10
83.33
0
.00
2
16.67
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
410
400
355
61.97
220
55.00
8
2.00
135
33.75
 • เทคโนโลยีการผลิตพืช
1
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • เทคโนโลยีอาหาร
63
63
59
61.02
36
57.14
0
.00
23
36.51
 • สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
13
13
12
58.33
7
53.85
1
7.69
5
38.46
 • เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
35
33
30
86.67
26
78.79
0
.00
4
12.12
 • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
34
32
31
67.74
21
65.63
0
.00
10
31.25
 • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
1
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การจัดการงานวิศวกรรม
40
40
32
56.25
18
45.00
2
5.00
14
35.00
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
32
29
25
52.00
13
44.83
0
.00
12
41.38
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
64
64
58
72.41
42
65.63
1
1.56
16
25.00
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
56
56
50
48.00
24
42.86
1
1.79
26
46.43
 • ทรัพยากรประมง
23
23
19
57.89
11
47.83
0
.00
8
34.78
 • ระบบสารสนเทศ
14
12
10
70.00
7
58.33
0
.00
3
25.00
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
34
33
29
51.72
15
45.45
3
9.09
14
42.42
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
93
73
48
64.58
31
42.47
0
.00
17
23.29
 • ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
32
22
18
55.56
10
45.45
0
.00
8
36.36
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
25
24
13
53.85
7
29.17
0
.00
6
25.00
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
36
27
17
82.35
14
51.85
0
.00
3
11.11
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
1,238
1,032
839
62.10
521
50.48
65
6.30
318
30.81
คณะวิศวกรรมศาสตร์
588
239
208
55.77
116
48.54
11
4.60
92
38.49
 • วิศวกรรมวัสดุ
22
7
7
42.86
3
42.86
0
.00
4
57.14
 • วิศวกรรมเคมี
52
34
27
33.33
9
26.47
5
14.71
18
52.94
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
33
16
14
28.57
4
25.00
2
12.50
10
62.50
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
52
21
18
61.11
11
52.38
0
.00
7
33.33
 • วิศวกรรมชีวการแพทย์
23
11
10
70.00
7
63.64
0
.00
3
27.27
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
111
56
46
67.39
31
55.36
1
1.79
15
26.79
 • วิศวกรรมเหมืองแร่
16
6
5
60.00
3
50.00
0
.00
2
33.33
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
65
24
22
63.64
14
58.33
1
4.17
8
33.33
 • วิศวกรรมเครื่องกล
69
24
23
47.83
11
45.83
0
.00
12
50.00
 • วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
39
11
9
77.78
7
63.64
1
9.09
2
18.18
 • วิศวกรรมโยธา
59
11
11
72.73
8
72.73
0
.00
3
27.27
 • วิศวกรรมการผลิต
47
18
16
50.00
8
44.44
1
5.56
8
44.44
กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์
588
239
208
55.77
116
48.54
11
4.60
92
38.49
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
229
191
152
56.58
86
45.03
10
5.24
66
34.55
 • พืชศาสตร์
4
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การจัดการศัตรูพืช
5
3
3
66.67
2
66.67
0
.00
1
33.33
 • พัฒนาการเกษตร
8
4
3
.00
0
.00
0
.00
3
75.00
 • ปฐพีศาสตร์
9
7
6
83.33
5
71.43
0
.00
1
14.29
 • วาริชศาสตร์
33
27
21
47.62
10
37.04
4
14.81
11
40.74
 • เกษตรศาสตร์
170
150
119
57.98
69
46.00
6
4.00
50
33.33
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
96
73
65
60.00
39
53.42
0
.00
26
35.62
 • เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
20
14
12
50.00
6
42.86
0
.00
6
42.86
 • การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
4
1
1
.00
0
.00
0
.00
1
100.00
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
59
48
43
65.12
28
58.33
0
.00
15
31.25
 • เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
13
10
9
55.56
5
50.00
0
.00
4
40.00
กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์
325
264
217
57.60
125
47.35
10
3.79
92
34.85
คณะวิทยาการจัดการ
741
612
519
69.56
361
58.99
14
2.29
158
25.82
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
2
1
1
100.00
1
100.00
0
.00
0
.00
 • การตลาด
70
60
50
62.00
31
51.67
0
.00
19
31.67
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
64
52
43
65.12
28
53.85
3
5.77
15
28.85
 • การจัดการโลจิสติกส์
73
60
52
71.15
37
61.67
0
.00
15
25.00
 • ระบบสารสนเทศ
2
2
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
61
46
41
53.66
22
47.83
0
.00
19
41.30
 • การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
64
43
26
50.00
13
30.23
4
9.30
13
30.23
 • การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
76
58
49
81.63
40
68.97
1
1.72
9
15.52
 • การเงิน
66
60
57
82.46
47
78.33
0
.00
10
16.67
 • รัฐประศาสนศาสตร์
117
110
97
50.52
49
44.55
2
1.82
48
43.64
 • บัญชีบัณฑิต
144
120
103
90.29
93
77.50
4
3.33
10
8.33
 • การจัดการและการปกครองท้องถิ่น
2
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
คณะเศรษฐศาสตร์
100
70
63
50.79
32
45.71
2
2.86
31
44.29
 • เศรษฐศาสตร์
63
43
38
50.00
19
44.19
2
4.65
19
44.19
 • เศรษฐศาสตร์เกษตร
37
27
25
52.00
13
48.15
0
.00
12
44.44
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
665
575
493
58.62
289
50.26
9
1.57
204
35.48
 • ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3
3
2
50.00
1
33.33
0
.00
1
33.33
 • การบัญชี
248
223
195
68.21
133
59.64
4
1.79
62
27.80
 • การตลาด
51
51
40
70.00
28
54.90
1
1.96
12
23.53
 • ศิลปะการแสดงและการจัดการ
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การจัดการรัฐกิจ
121
107
95
37.89
36
33.64
1
.93
59
55.14
 • การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
20
18
16
75.00
12
66.67
1
5.56
4
22.22
 • การจัดการการท่องเที่ยว
89
58
46
60.87
28
48.28
1
1.72
18
31.03
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
43
26
23
65.22
15
57.69
1
3.85
8
30.77
 • การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
88
88
75
48.00
36
40.91
0
.00
39
44.32
 • การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
1
1
1
.00
0
.00
0
.00
1
100.00
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
134
95
67
68.66
46
48.42
3
3.16
21
22.11
 • การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
52
35
30
66.67
20
57.14
0
.00
10
28.57
 • การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
82
60
37
70.27
26
43.33
3
5.00
11
18.33
กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการการท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์
1,640
1,352
1,142
63.75
728
53.85
28
2.07
414
30.62
คณะศึกษาศาสตร์
378
338
316
52.85
167
49.41
4
1.18
149
44.08
 • พลศึกษา
36
28
26
57.69
15
53.57
0
.00
11
39.29
 • ศิลปศึกษา
24
24
23
56.52
13
54.17
0
.00
10
41.67
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
16
15
15
40.00
6
40.00
0
.00
9
60.00
 • การประถมศึกษา
27
26
25
84.00
21
80.77
0
.00
4
15.38
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
22
22
21
19.05
4
18.18
1
4.55
17
77.27
 • ภาษาอังกฤษ
29
24
23
69.57
16
66.67
0
.00
7
29.17
 • สุขศึกษา
30
26
24
29.17
7
26.92
0
.00
17
65.38
 • ชีววิทยา
17
13
13
69.23
9
69.23
0
.00
4
30.77
 • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
30
27
23
21.74
5
18.52
0
.00
18
66.67
 • เคมี
24
23
21
42.86
9
39.13
1
4.35
12
52.17
 • ภาษาไทย
31
26
23
82.61
19
73.08
0
.00
4
15.38
 • จิตวิทยา
28
25
24
45.83
11
44.00
1
4.00
13
52.00
 • ฟิสิกส์
29
28
28
42.86
12
42.86
0
.00
16
57.14
 • คณิตศาสตร์
35
31
27
74.07
20
64.52
1
3.23
7
22.58
กลุ่มสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
378
338
316
52.85
167
49.41
4
1.18
149
44.08
คณะนิติศาสตร์
207
163
113
24.78
28
17.18
30
18.40
85
52.15
 • นิติศาสตร์
207
163
113
24.78
28
17.18
30
18.40
85
52.15
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
440
396
371
46.36
172
43.43
2
.51
199
50.25
 • ภาษาญี่ปุ่น
21
14
14
64.29
9
64.29
0
.00
5
35.71
 • ภูมิศาสตร์
14
12
12
25.00
3
25.00
0
.00
9
75.00
 • ภาษายุโรป
6
6
5
80.00
4
66.67
0
.00
1
16.67
 • ภาษาจีน
3
3
3
33.33
1
33.33
0
.00
2
66.67
 • ปรัชญาและศาสนา
2
1
1
.00
0
.00
0
.00
1
100.00
 • ภาษาเกาหลี
6
6
5
40.00
2
33.33
0
.00
3
50.00
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • เศรษฐศาสตร์
22
22
22
40.91
9
40.91
0
.00
13
59.09
 • สังคมสงเคราะห์
53
51
46
47.83
22
43.14
0
.00
24
47.06
 • ภาษาและวรรณคดีจีน
8
7
5
60.00
3
42.86
0
.00
2
28.57
 • ภาษาอังกฤษ
45
36
33
54.55
18
50.00
1
2.78
15
41.67
 • ภาษาจีน (นานาชาติ)
1
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • ภาษาและวรรณคดีไทย
41
40
37
54.05
20
50.00
1
2.50
17
42.50
 • พัฒนาสังคม
35
32
31
35.48
11
34.38
0
.00
20
62.50
 • ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ
19
19
18
61.11
11
57.89
0
.00
7
36.84
 • มลายูศึกษา
18
16
15
33.33
5
31.25
0
.00
10
62.50
 • ประวัติศาสตร์
19
18
18
11.11
2
11.11
0
.00
16
88.89
 • การจัดการสารสนเทศ
21
19
19
57.89
11
57.89
0
.00
8
42.11
 • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
44
38
35
40.00
14
36.84
0
.00
21
55.26
 • บริหารธุรกิจ
30
29
27
48.15
13
44.83
0
.00
14
48.28
 • ภาษามลายู
31
26
25
56.00
14
53.85
0
.00
11
42.31
คณะรัฐศาสตร์
307
268
252
37.70
95
35.45
2
.75
157
58.58
 • การปกครอง
105
90
83
32.53
27
30.00
2
2.22
56
62.22
 • นโยบายสาธารณะ
45
41
39
51.28
20
48.78
0
.00
19
46.34
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
84
66
60
33.33
20
30.30
0
.00
40
60.61
 • การปกครองท้องถิ่น
73
71
70
40.00
28
39.44
0
.00
42
59.15
คณะศิลปศาสตร์
192
137
116
52.59
61
44.53
1
.73
55
40.15
 • ชุมชนศึกษา
38
28
20
25.00
5
17.86
0
.00
15
53.57
 • ภาษาไทยประยุกต์
44
31
29
58.62
17
54.84
0
.00
12
38.71
 • ภาษาอังกฤษ
63
43
35
60.00
21
48.84
1
2.33
14
32.56
 • ภาษาและภาษาไทยประยุกต์
3
3
3
66.67
2
66.67
0
.00
1
33.33
 • ภาษาจีน
44
32
29
55.17
16
50.00
0
.00
13
40.63
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
167
135
120
56.67
68
50.37
5
3.70
52
38.52
 • อิสลามศึกษา
16
13
13
61.54
8
61.54
0
.00
5
38.46
 • กฎหมายอิสลาม
12
11
7
.00
0
.00
3
27.27
7
63.64
 • เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
18
18
17
47.06
8
44.44
0
.00
9
50.00
 • อิสลามศึกษา (นานาชาติ)
69
45
41
56.10
23
51.11
1
2.22
18
40.00
 • การสอนอิสลามศึกษา
52
48
42
69.05
29
60.42
1
2.08
13
27.08
คณะวิทยาการสื่อสาร
123
123
103
45.63
47
38.21
0
.00
56
45.53
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9
9
8
37.50
3
33.33
0
.00
5
55.56
 • นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
52
52
41
51.22
21
40.38
0
.00
20
38.46
 • นิเทศศาสตร์
45
45
38
42.11
16
35.56
0
.00
22
48.89
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
17
17
16
43.75
7
41.18
0
.00
9
52.94
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
555
514
454
56.83
258
50.19
4
.78
196
38.13
 • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
104
99
90
55.56
50
50.51
0
.00
40
40.40
 • การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
104
95
85
63.53
54
56.84
0
.00
31
32.63
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
95
84
74
60.81
45
53.57
1
1.19
29
34.52
 • ภาษา การสื่อสารและธุรกิจ
31
22
16
43.75
7
31.82
0
.00
9
40.91
 • บัญชีบัณฑิต
15
14
12
41.67
5
35.71
0
.00
7
50.00
 • ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • พัฒนาธุรกิจ
99
94
83
50.60
42
44.68
0
.00
41
43.62
 • การจัดการรัฐกิจ
106
105
94
58.51
55
52.38
3
2.86
39
37.14
คณะวิเทศศึกษา
150
123
107
71.96
77
62.60
3
2.44
30
24.39
 • ยุโรปศึกษา: อังกฤษ-ฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
24
14
12
50.00
6
42.86
1
7.14
6
42.86
 • วิเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
2
1
1
100.00
1
100.00
0
.00
0
.00
 • ไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
10
9
8
62.50
5
55.56
0
.00
3
33.33
 • จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
39
36
30
70.00
21
58.33
1
2.78
9
25.00
 • วิเทศธุรกิจ (จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
75
63
56
78.57
44
69.84
1
1.59
12
19.05
กลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์
2,141
1,859
1,636
49.27
806
43.36
47
2.53
830
44.65
คณะศิลปกรรมศาสตร์
26
18
16
43.75
7
38.89
0
.00
9
50.00
 • ออกแบบประยุกต์ศิลป์
11
10
10
40.00
4
40.00
0
.00
6
60.00
 • ทัศนศิลป์
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • ศิลปะประยุกต์
6
2
2
.00
0
.00
0
.00
2
100.00
 • ออกแบบแฟชั่นเเละเครื่องแต่งกาย
8
6
4
75.00
3
50.00
0
.00
1
16.67
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
46
41
31
93.55
29
70.73
0
.00
2
4.88
 • สถาปัตยกรรม
46
41
31
93.55
29
70.73
0
.00
2
4.88
กลุ่มสาขาศิลปกรรม
72
59
47
76.60
36
61.02
0
.00
11
18.64
ระดับปริญญาโท
710
477
127
74.02
94
19.71
22
4.61
33
6.92
คณะทันตแพทยศาสตร์
33
29
1
100.00
1
3.45
4
13.79
0
.00
 • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
3
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
30
28
1
100.00
1
3.57
4
14.29
0
.00
คณะพยาบาลศาสตร์
41
29
5
100.00
5
17.24
0
.00
0
.00
 • การพยาบาล
3
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การพยาบาลผู้ใหญ่
1
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
3
3
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การพยาบาลเด็ก
3
3
3
100.00
3
100.00
0
.00
0
.00
 • การบริหารทางการพยาบาล
8
8
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การผดุงครรภ์
10
7
1
100.00
1
14.29
0
.00
0
.00
 • การบริหารการพยาบาล
1
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
11
6
1
100.00
1
16.67
0
.00
0
.00
คณะแพทยศาสตร์
26
9
5
80.00
4
44.44
1
11.11
1
11.11
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • วิศวกรรมชีวการแพทย์
5
2
1
100.00
1
50.00
0
.00
0
.00
 • ชีวเวชศาสตร์
10
5
3
66.67
2
40.00
1
20.00
1
20.00
 • ระบาดวิทยา
7
2
1
100.00
1
50.00
0
.00
0
.00
 • อาชีวเวชศาสตร์
3
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
คณะเภสัชศาสตร์
7
3
1
.00
0
.00
0
.00
1
33.33
 • เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • เภสัชศาสตร์
3
2
1
.00
0
.00
0
.00
1
50.00
 • เภสัชกรรมคลินิก
2
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
บัณฑิตวิทยาลัย
6
6
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การจัดการระบบสุขภาพ
6
6
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
คณะการแพทย์แผนไทย
8
4
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การแพทย์แผนไทย
8
4
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
สถาบันนโยบายสาธารณะ
7
6
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การจัดการระบบสุขภาพ
7
6
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
128
86
12
83.33
10
11.63
5
5.81
2
2.33
คณะวิทยาศาสตร์
73
48
32
81.25
26
54.17
9
18.75
6
12.50
 • ธรณีฟิสิกส์
3
2
2
100.00
2
100.00
0
.00
0
.00
 • เคมี
10
8
7
57.14
4
50.00
1
12.50
3
37.50
 • นิติวิทยาศาสตร์
7
6
3
100.00
3
50.00
1
16.67
0
.00
 • กายวิภาคศาสตร์
4
2
0
.00
0
.00
1
50.00
0
.00
 • วัสดุศาสตร์
5
5
4
100.00
4
80.00
1
20.00
0
.00
 • ชีวเคมี
6
5
3
66.67
2
40.00
1
20.00
1
20.00
 • เภสัชวิทยา
4
3
2
100.00
2
66.67
0
.00
0
.00
 • ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • จุลชีววิทยา
3
2
2
100.00
2
100.00
0
.00
0
.00
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
2
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • ฟิสิกส์
7
4
1
100.00
1
25.00
2
50.00
0
.00
 • คณิตศาสตร์
1
1
0
.00
0
.00
1
100.00
0
.00
 • ชีววิทยา
11
5
3
66.67
2
40.00
1
20.00
1
20.00
 • สถิติ
7
5
5
80.00
4
80.00
0
.00
1
20.00
 • พฤกษศาสตร์
2
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
4
3
100.00
3
75.00
0
.00
0
.00
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • เคมีประยุกต์
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • วิธีวิทยาการวิจัย
3
3
3
100.00
3
100.00
0
.00
0
.00
 • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
3
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • ชีววิทยาประยุกต์
2
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
14
8
1
100.00
1
12.50
2
25.00
0
.00
 • การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน
5
2
0
.00
0
.00
1
50.00
0
.00
 • การจัดการสิ่งแวดล้อม
7
5
1
100.00
1
20.00
1
20.00
0
.00
 • การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน
2
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
11
4
1
.00
0
.00
1
25.00
1
25.00
 • เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
5
3
1
.00
0
.00
1
33.33
1
33.33
 • วิทยาศาสตร์ระบบโลก(หลักสูตรนานาชาติ)
4
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
2
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12
8
6
83.33
5
62.50
0
.00
1
12.50
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
6
3
2
50.00
1
33.33
0
.00
1
33.33
 • เคมีประยุกต์
2
2
1
100.00
1
50.00
0
.00
0
.00
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ
2
2
2
100.00
2
100.00
0
.00
0
.00
 • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
1
1
1
100.00
1
100.00
0
.00
0
.00
 • เทคโนโลยียาง
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
2
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การคอมพิวเตอร์
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
122
73
43
81.40
35
47.95
12
16.44
8
10.96
คณะวิศวกรรมศาสตร์
88
64
27
74.07
20
31.25
2
3.13
7
10.94
 • วิศวกรรมเคมี
11
7
4
100.00
4
57.14
0
.00
0
.00
 • วิศวกรรมโยธา
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
7
6
4
75.00
3
50.00
1
16.67
1
16.67
 • เทคโนโลยีพลังงาน
6
6
4
100.00
4
66.67
0
.00
0
.00
 • วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
4
4
2
50.00
1
25.00
0
.00
1
25.00
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2
2
2
50.00
1
50.00
0
.00
1
50.00
 • วิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3
2
2
.00
0
.00
0
.00
2
100.00
 • วิศวกรรมเครื่องกล
14
6
3
100.00
3
50.00
1
16.67
0
.00
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
7
3
2
100.00
2
66.67
0
.00
0
.00
 • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
21
20
1
100.00
1
5.00
0
.00
0
.00
 • การจัดการอุตสาหกรรม
7
5
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • วิศวกรรมวัสดุ
1
1
1
100.00
1
100.00
0
.00
0
.00
 • วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
4
2
2
.00
0
.00
0
.00
2
100.00
กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์
88
64
27
74.07
20
31.25
2
3.13
7
10.94
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
44
23
13
76.92
10
43.48
1
4.35
3
13.04
 • กีฏวิทยา
3
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การจัดการทรัพยากรดิน
7
3
3
66.67
2
66.67
0
.00
1
33.33
 • สัตวศาสตร์
5
2
1
.00
0
.00
0
.00
1
50.00
 • พืชศาสตร์
9
6
4
75.00
3
50.00
0
.00
1
16.67
 • วาริชศาสตร์
5
2
1
100.00
1
50.00
0
.00
0
.00
 • โรคพืชวิทยา
2
2
1
100.00
1
50.00
1
50.00
0
.00
 • การผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ
3
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • พัฒนาการเกษตร
10
7
3
100.00
3
42.86
0
.00
0
.00
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
16
12
6
66.67
4
33.33
2
16.67
2
16.67
 • เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
3
2
1
100.00
1
50.00
0
.00
0
.00
 • การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
2
2
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • อาหารสุขภาพและโภชนาการ
3
2
2
50.00
1
50.00
0
.00
1
50.00
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
4
4
2
100.00
2
50.00
2
50.00
0
.00
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
4
2
1
.00
0
.00
0
.00
1
50.00
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
1
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
1
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์
61
36
19
73.68
14
38.89
3
8.33
5
13.89
คณะวิทยาการจัดการ
133
97
13
61.54
8
8.25
0
.00
5
5.15
 • บริหารธุรกิจ
22
11
1
.00
0
.00
0
.00
1
9.09
 • รัฐประศาสนศาสตร์
79
60
7
42.86
3
5.00
0
.00
4
6.67
 • การตลาด
10
7
1
100.00
1
14.29
0
.00
0
.00
 • บัญชีมหาบัณฑิต
22
19
4
100.00
4
21.05
0
.00
0
.00
คณะเศรษฐศาสตร์
28
27
2
100.00
2
7.41
0
.00
0
.00
 • การจัดการธุรกิจเกษตร
9
9
1
100.00
1
11.11
0
.00
0
.00
 • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
19
18
1
100.00
1
5.56
0
.00
0
.00
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
13
13
2
50.00
1
7.69
0
.00
1
7.69
 • บริหารธุรกิจ
13
13
2
50.00
1
7.69
0
.00
1
7.69
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
10
5
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (นานาชาติ)
8
3
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • บริหารธุรกิจ
2
2
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการการท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์
184
142
17
64.71
11
7.75
0
.00
6
4.23
คณะศึกษาศาสตร์
84
54
1
100.00
1
1.85
0
.00
0
.00
 • การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
5
2
1
100.00
1
50.00
0
.00
0
.00
 • การบริหารการศึกษา
75
48
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • จิตวิทยา
4
4
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
กลุ่มสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
84
54
1
100.00
1
1.85
0
.00
0
.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4
2
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การบริหารการพัฒนาสังคม
3
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • ภาษาไทย
1
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
คณะศิลปศาสตร์
23
13
8
37.50
3
23.08
0
.00
5
38.46
 • การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
5
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • ภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์
5
4
2
.00
0
.00
0
.00
2
50.00
 • พัฒนามนุษย์และสังคม
13
8
6
50.00
3
37.50
0
.00
3
37.50
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
13
4
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม
12
3
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • อิสลามศึกษา
1
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
1
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • บริหารธุรกิจ
1
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
คณะวิเทศศึกษา
1
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • จีนศึกษา
1
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
โครงการจัดตั้งสถาบันสันติศึกษา
1
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • ความขัดแย้งและสันติศึกษา
1
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
กลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์
43
22
8
37.50
3
13.64
0
.00
5
22.73
ระดับปริญญาเอก
128
87
29
82.76
24
27.59
0
.00
5
5.75
คณะทันตแพทยศาสตร์
5
4
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
5
4
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
คณะพยาบาลศาสตร์
7
4
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การพยาบาล
5
3
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • พยาบาลศาสตร์
2
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
คณะแพทยศาสตร์
10
3
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • วิศวกรรมชีวการแพทย์
2
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • ระบาดวิทยา
5
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • ชีวเวชศาสตร์
2
2
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
คณะเภสัชศาสตร์
8
6
4
100.00
4
66.67
0
.00
0
.00
 • เภสัชศาสตร์
7
6
4
100.00
4
66.67
0
.00
0
.00
 • การบริบาลทางเภสัชกรรม
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
คณะการแพทย์แผนไทย
2
1
1
.00
0
.00
0
.00
1
100.00
 • การแพทย์แผนไทย
2
1
1
.00
0
.00
0
.00
1
100.00
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
32
18
5
80.00
4
22.22
0
.00
1
5.56
คณะวิทยาศาสตร์
17
12
6
100.00
6
50.00
0
.00
0
.00
 • สรีรวิทยา
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • จุลชีววิทยา
2
2
1
100.00
1
50.00
0
.00
0
.00
 • ชีววิทยา
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
2
2
2
100.00
2
100.00
0
.00
0
.00
 • ธรณีฟิสิกส์
1
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • ชีวเคมี
2
2
1
100.00
1
50.00
0
.00
0
.00
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
2
2
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
2
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • ฟิสิกส์
2
1
1
100.00
1
100.00
0
.00
0
.00
 • เคมี
2
2
1
100.00
1
50.00
0
.00
0
.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
5
1
.00
0
.00
0
.00
1
20.00
 • วิธีวิทยาการวิจัย
5
4
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • เทคโนโลยีพอลิเมอร์
2
1
1
.00
0
.00
0
.00
1
100.00
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
15
11
3
100.00
3
27.27
0
.00
0
.00
 • การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน
4
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การจัดการสิ่งแวดล้อม
10
9
3
100.00
3
33.33
0
.00
0
.00
 • การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
1
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ
39
28
10
90.00
9
32.14
0
.00
1
3.57
คณะวิศวกรรมศาสตร์
17
11
6
100.00
6
54.55
0
.00
0
.00
 • วิศวกรรมเครื่องกล
3
3
3
100.00
3
100.00
0
.00
0
.00
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
2
2
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2
2
1
100.00
1
50.00
0
.00
0
.00
 • วิศวกรรมโยธา
1
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • วิศวกรรมเคมี
2
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3
1
1
100.00
1
100.00
0
.00
0
.00
 • วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
1
1
1
100.00
1
100.00
0
.00
0
.00
 • เทคโนโลยีพลังงาน
3
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์
17
11
6
100.00
6
54.55
0
.00
0
.00
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
8
8
2
50.00
1
12.50
0
.00
1
12.50
 • การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
5
5
1
.00
0
.00
0
.00
1
20.00
 • พืชศาสตร์
3
3
1
100.00
1
33.33
0
.00
0
.00
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
9
5
4
75.00
3
60.00
0
.00
1
20.00
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
3
1
1
100.00
1
100.00
0
.00
0
.00
 • อาหารสุขภาพและโภชนาการ
2
2
2
100.00
2
100.00
0
.00
0
.00
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
4
2
1
.00
0
.00
0
.00
1
50.00
กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์
17
13
6
66.67
4
30.77
0
.00
2
15.38
คณะวิทยาการจัดการ
2
2
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การจัดการ
2
2
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการการท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์
2
2
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
คณะศึกษาศาสตร์
8
6
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา
4
3
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • การบริหารการศึกษา
4
3
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
กลุ่มสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
8
6
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • ภาษาไทย
1
1
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
คณะศิลปศาสตร์
2
2
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 • พัฒนามนุษย์และสังคม
2
2
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
10
6
2
50.00
1
16.67
0
.00
1
16.67
 • อิสลามศึกษา
10
6
2
50.00
1
16.67
0
.00
1
16.67
กลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์
13
9
2
50.00
1
11.11
0
.00
1
11.11
 
This page is optimized for resolutions of 1024x768