รายงานร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำและการประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
 
คณะ/หน่วยงาน
จำนวน
บัณฑิต
ทั้งหมด 2560
จำนวน
บัณฑิต
ที่ตอบแบบ
สอบถาม
จำนวน
บัณฑิต
ที่ตอบแบบ
สอบถาม
(ไม่รวมศึกษาต่อ)
จำนวนบัณฑิตที่ทำงานแล้ว
ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาต่อภายใน 1 ปี
จำนวน
บัณฑิต
ไม่รวม
ศึกษาต่อ
ร้อยละ
ของ
บัณฑิต
ที่ได้งานทำ
บัณฑิต
ที่ได้งานทำ
ประกอบ
อาชีพอิสระ
ศึกษาต่อ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                      
   คณะการแพทย์แผนไทย
78
74
66
27
34.62
0
.00
4
5.13
39
50.00
   คณะทันตแพทยศาสตร์
92
82
59
59
64.13
0
.00
1
1.09
0
.00
   คณะเทคนิคการแพทย์
60
59
39
37
61.67
0
.00
7
11.67
2
3.33
   คณะพยาบาลศาสตร์
181
166
97
95
52.49
1
.55
0
.00
2
1.10
   คณะแพทยศาสตร์
257
219
140
130
50.58
0
.00
5
1.95
10
3.89
   คณะเภสัชศาสตร์
176
169
147
140
79.55
0
.00
4
2.27
7
3.98
   โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
33
33
32
31
93.94
0
.00
0
.00
1
3.03
   โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ
12
11
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ                      
   คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
41
36
11
6
14.63
0
.00
0
.00
5
12.20
   คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
195
185
141
97
49.74
5
2.56
16
8.21
44
22.56
   คณะวิทยาศาสตร์
680
641
442
354
52.06
27
3.97
97
14.26
88
12.94
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
167
150
120
78
46.71
3
1.80
14
8.38
42
25.15
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
463
450
390
202
43.63
11
2.38
23
4.97
188
40.60
   วิทยาลัยนานาชาติ
40
37
32
8
20.00
2
5.00
0
.00
24
60.00
กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์                      
   คณะวิศวกรรมศาสตร์
716
677
533
290
40.50
11
1.54
38
5.31
243
33.94
กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์                      
   คณะทรัพยากรธรรมชาติ
418
390
317
213
50.96
44
10.53
17
4.07
104
24.88
   คณะอุตสาหกรรมเกษตร
143
132
109
70
48.95
4
2.80
9
6.29
39
27.27
   สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
4
2
1
1
25.00
0
.00
0
.00
0
.00
กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการการท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์                      
   คณะการบริการและการท่องเที่ยว
143
132
104
63
44.06
9
6.29
1
.70
41
28.67
   คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
697
674
605
316
45.34
15
2.15
9
1.29
289
41.46
   คณะวิทยาการจัดการ
742
690
496
326
43.94
18
2.43
23
3.10
170
22.91
   คณะเศรษฐศาสตร์
152
147
114
49
32.24
4
2.63
2
1.32
65
42.76
กลุ่มสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์                      
   คณะศึกษาศาสตร์
677
599
453
215
31.76
1
.15
6
.89
238
35.16
กลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์                      
   คณะนิติศาสตร์
104
95
50
18
17.31
1
.96
38
36.54
32
30.77
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
629
574
526
148
23.53
18
2.86
15
2.38
378
60.10
   คณะรัฐศาสตร์
135
123
113
39
28.89
0
.00
2
1.48
74
54.81
   คณะวิทยาการสื่อสาร
143
134
128
48
33.57
2
1.40
0
.00
80
55.94
   คณะวิเทศศึกษา
165
158
122
94
56.97
7
4.24
3
1.82
28
16.97
   คณะศิลปศาสตร์
359
330
259
135
37.60
13
3.62
22
6.13
124
34.54
   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
588
568
492
263
44.73
19
3.23
10
1.70
229
38.95
   โครงการจัดตั้งสถาบันสันติศึกษา
4
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
   วิทยาลัยอิสลามศึกษา
251
215
196
51
20.32
2
.80
3
1.20
145
57.77
กลุ่มสาขาศิลปกรรม                      
   คณะศิลปกรรมศาสตร์
28
27
25
7
25.00
2
7.14
0
.00
18
64.29
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
14
13
11
9
64.29
0
.00
1
7.14
2
14.29
 
This page is optimized for resolutions of 1024x768