รายงานร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำและการประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
 
คณะ/หน่วยงาน
จำนวน
บัณฑิต
ทั้งหมด 2559
จำนวน
บัณฑิต
ที่ตอบแบบ
สอบถาม
จำนวน
บัณฑิต
ที่ตอบแบบ
สอบถาม
(ไม่รวมศึกษาต่อ)
จำนวนบัณฑิตที่ทำงานแล้ว
ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาต่อภายใน 1 ปี
จำนวน
บัณฑิต
ไม่รวม
ศึกษาต่อ
ร้อยละ
ของ
บัณฑิต
ที่ได้งานทำ
บัณฑิต
ที่ได้งานทำ
ประกอบ
อาชีพอิสระ
ศึกษาต่อ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                      
   คณะการแพทย์แผนไทย
81
64
58
6
7.41
0
.00
4
4.94
52
64.20
   คณะทันตแพทยศาสตร์
122
53
42
42
34.43
0
.00
1
.82
0
.00
   คณะเทคนิคการแพทย์
60
45
38
10
16.67
0
.00
5
8.33
28
46.67
   คณะพยาบาลศาสตร์
226
96
56
54
23.89
1
.44
0
.00
2
.88
   คณะแพทยศาสตร์
361
66
36
31
8.59
0
.00
3
.83
5
1.39
   คณะเภสัชศาสตร์
188
144
128
120
63.83
0
.00
3
1.60
8
4.26
   บัณฑิตวิทยาลัย
2
0
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ                      
   คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
52
26
7
3
5.77
0
.00
0
.00
4
7.69
   คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
193
159
122
68
35.23
3
1.55
14
7.25
54
27.98
   คณะวิทยาศาสตร์
761
437
326
138
18.13
7
.92
72
9.46
188
24.70
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
162
66
55
13
8.02
1
.62
5
3.09
42
25.93
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
462
429
380
188
40.69
10
2.16
23
4.98
192
41.56
   วิทยาลัยนานาชาติ
40
32
29
7
17.50
3
7.50
0
.00
22
55.00
กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์                      
   คณะวิศวกรรมศาสตร์
862
505
402
189
21.93
6
.70
27
3.13
213
24.71
กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์                      
   คณะทรัพยากรธรรมชาติ
498
262
208
135
27.11
32
6.43
13
2.61
73
14.66
   คณะอุตสาหกรรมเกษตร
158
90
80
41
25.95
3
1.90
7
4.43
39
24.68
   สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
7
2
1
1
14.29
0
.00
0
.00
0
.00
กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการการท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์                      
   คณะการบริการและการท่องเที่ยว
135
112
94
59
43.70
8
5.93
1
.74
35
25.93
   คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
697
547
493
249
35.72
11
1.58
8
1.15
244
35.01
   คณะวิทยาการจัดการ
905
528
397
200
22.10
10
1.10
19
2.10
197
21.77
   คณะเศรษฐศาสตร์
167
99
77
32
19.16
4
2.40
2
1.20
45
26.95
กลุ่มสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์                      
   คณะศึกษาศาสตร์
674
327
250
130
19.29
0
.00
5
.74
120
17.80
กลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์                      
   คณะนิติศาสตร์
105
52
28
3
2.86
1
.95
23
21.90
25
23.81
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
622
333
309
95
15.27
10
1.61
8
1.29
214
34.41
   คณะรัฐศาสตร์
135
62
61
15
11.11
1
.74
0
.00
46
34.07
   คณะวิทยาการสื่อสาร
143
72
69
24
16.78
1
.70
0
.00
45
31.47
   คณะวิเทศศึกษา
165
122
94
74
44.85
3
1.82
3
1.82
20
12.12
   คณะศิลปศาสตร์
416
227
178
81
19.47
10
2.40
14
3.37
97
23.32
   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
588
537
470
242
41.16
19
3.23
10
1.70
228
38.78
   โครงการจัดตั้งสถาบันสันติศึกษา
4
0
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
   วิทยาลัยอิสลามศึกษา
252
121
112
33
13.10
1
.40
2
.79
79
31.35
กลุ่มสาขาศิลปกรรม                      
   คณะศิลปกรรมศาสตร์
28
15
13
3
10.71
1
3.57
0
.00
10
35.71
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
14
13
11
9
64.29
0
.00
1
7.14
2
14.29
   โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
33
12
10
10
30.30
0
.00
0
.00
0
.00
   โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ
24
10
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
 
This page is optimized for resolutions of 1024x768