รายงานร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำและการประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
 
คณะ/หน่วยงาน
จำนวน
บัณฑิต
ทั้งหมด 2560
จำนวน
บัณฑิต
ที่ตอบแบบ
สอบถาม
จำนวน
บัณฑิต
ที่ตอบแบบ
สอบถาม
(ไม่รวมศึกษาต่อ)
จำนวนบัณฑิตที่ทำงานแล้ว
ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาต่อภายใน 1 ปี
จำนวน
บัณฑิต
ไม่รวม
ศึกษาต่อ
ร้อยละ
ของ
บัณฑิต
ที่ได้งานทำ
บัณฑิต
ที่ได้งานทำ
ประกอบ
อาชีพอิสระ
ศึกษาต่อ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                      
   คณะการแพทย์แผนไทย
78
73
67
8
10.26
0
.00
4
5.13
59
75.64
   คณะทันตแพทยศาสตร์
92
82
59
59
64.13
0
.00
1
1.09
0
.00
   คณะเทคนิคการแพทย์
60
58
51
14
23.33
0
.00
5
8.33
37
61.67
   คณะพยาบาลศาสตร์
181
166
97
94
51.93
1
.55
0
.00
3
1.66
   คณะแพทยศาสตร์
257
219
140
127
49.42
0
.00
5
1.95
13
5.06
   คณะเภสัชศาสตร์
176
169
148
139
78.98
0
.00
4
2.27
9
5.11
   โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
33
33
32
31
93.94
0
.00
0
.00
1
3.03
   โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ
12
11
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ                      
   คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
41
36
11
6
14.63
0
.00
0
.00
5
12.20
   คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
195
185
145
79
40.51
4
2.05
16
8.21
66
33.85
   คณะวิทยาศาสตร์
679
634
494
214
31.52
9
1.33
89
13.11
280
41.24
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
167
142
118
34
20.36
2
1.20
12
7.19
84
50.30
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
463
449
392
197
42.55
11
2.38
23
4.97
195
42.12
   วิทยาลัยนานาชาติ
40
37
35
6
15.00
2
5.00
0
.00
29
72.50
กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์                      
   คณะวิศวกรรมศาสตร์
716
676
534
268
37.43
11
1.54
38
5.31
266
37.15
กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์                      
   คณะทรัพยากรธรรมชาติ
418
388
316
209
50.00
43
10.29
17
4.07
107
25.60
   คณะอุตสาหกรรมเกษตร
143
132
114
60
41.96
4
2.80
9
6.29
54
37.76
   สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
4
2
1
1
25.00
0
.00
0
.00
0
.00
กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการการท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์                      
   คณะการบริการและการท่องเที่ยว
142
130
102
61
42.96
9
6.34
1
.70
41
28.87
   คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
697
673
606
306
43.90
15
2.15
9
1.29
300
43.04
   คณะวิทยาการจัดการ
742
680
513
256
34.50
19
2.56
22
2.96
257
34.64
   คณะเศรษฐศาสตร์
152
147
116
46
30.26
4
2.63
2
1.32
70
46.05
กลุ่มสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์                      
   คณะศึกษาศาสตร์
676
598
453
208
30.77
1
.15
6
.89
245
36.24
กลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์                      
   คณะนิติศาสตร์
104
94
49
5
4.81
1
.96
42
40.38
44
42.31
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
629
574
526
147
23.37
18
2.86
15
2.38
379
60.25
   คณะรัฐศาสตร์
135
120
117
22
16.30
1
.74
1
.74
95
70.37
   คณะวิทยาการสื่อสาร
143
134
128
48
33.57
2
1.40
0
.00
80
55.94
   คณะวิเทศศึกษา
165
158
122
94
56.97
7
4.24
3
1.82
28
16.97
   คณะศิลปศาสตร์
359
330
260
132
36.77
13
3.62
22
6.13
128
35.65
   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
588
568
497
257
43.71
19
3.23
10
1.70
240
40.82
   โครงการจัดตั้งสถาบันสันติศึกษา
4
1
0
0
.00
0
.00
0
.00
0
.00
   วิทยาลัยอิสลามศึกษา
251
215
196
51
20.32
2
.80
3
1.20
145
57.77
กลุ่มสาขาศิลปกรรม                      
   คณะศิลปกรรมศาสตร์
28
27
25
4
14.29
2
7.14
0
.00
21
75.00
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
14
13
11
9
64.29
0
.00
1
7.14
2
14.29
 
This page is optimized for resolutions of 1024x768