รายงานร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำและการประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
 
คณะ/หน่วยงาน
จำนวน
บัณฑิต
ทั้งหมด 2561
จำนวน
บัณฑิต
ที่ตอบแบบ
สอบถาม
จำนวน
บัณฑิต
ที่ตอบแบบ
สอบถาม
(ไม่รวมศึกษาต่อ)
จำนวนบัณฑิตที่ทำงานแล้ว
ประกอบอาชีพอิสระ
และศึกษาต่อภายใน 1 ปี
จำนวน
บัณฑิต
ไม่รวม
ศึกษาต่อ
ร้อยละ
ของ
บัณฑิต
ที่ได้งานทำ
บัณฑิต
ที่ได้งานทำ
ประกอบ
อาชีพอิสระ
ศึกษาต่อ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                      
   คณะการแพทย์แผนไทย
62
59
48
6
9.68
1
1.61
9
14.52
42
67.74
   คณะทันตแพทยศาสตร์
94
70
49
48
51.06
0
.00
2
2.13
1
1.06
   คณะเทคนิคการแพทย์
74
74
67
24
32.43
0
.00
6
8.11
43
58.11
   คณะพยาบาลศาสตร์
274
260
164
148
54.01
0
.00
1
.36
16
5.84
   คณะแพทยศาสตร์
340
203
175
152
44.71
0
.00
3
.88
23
6.76
   คณะเภสัชศาสตร์
167
147
124
115
68.86
3
1.80
3
1.80
9
5.39
   บัณฑิตวิทยาลัย
195
118
12
9
4.62
0
.00
0
.00
3
1.54
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ                      
   คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
21
18
11
3
14.29
1
4.76
0
.00
8
38.10
   คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
107
87
66
28
26.17
2
1.87
6
5.61
38
35.51
   คณะวิทยาศาสตร์
672
615
460
182
27.08
6
.89
105
15.63
278
41.37
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
200
173
149
43
21.50
5
2.50
17
8.50
106
53.00
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
562
543
470
156
27.76
6
1.07
30
5.34
314
55.87
   วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
151
142
107
57
37.75
1
.66
2
1.32
50
33.11
   วิทยาลัยนานาชาติ
35
32
23
8
22.86
5
14.29
0
.00
15
42.86
กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์                      
   คณะวิศวกรรมศาสตร์
734
682
543
273
37.19
7
.95
45
6.13
270
36.78
กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์                      
   คณะทรัพยากรธรรมชาติ
376
359
296
108
28.72
14
3.72
28
7.45
188
50.00
   คณะอุตสาหกรรมเกษตร
175
164
140
76
43.43
6
3.43
5
2.86
64
36.57
   สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
3
2
1
0
.00
0
.00
0
.00
1
33.33
กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ/พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการการท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์                      
   คณะการบริการและการท่องเที่ยว
258
181
135
45
17.44
1
.39
3
1.16
90
34.88
   คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
925
885
775
357
38.59
14
1.51
9
.97
418
45.19
   คณะวิทยาการจัดการ
833
778
616
254
30.49
14
1.68
17
2.04
362
43.46
   คณะเศรษฐศาสตร์
162
148
119
39
24.07
6
3.70
6
3.70
80
49.38
กลุ่มสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์                      
   คณะศึกษาศาสตร์
509
481
460
134
26.33
1
.20
3
.59
326
64.05
กลุ่มสาขามนุษย์และสังคมศาสตร์                      
   คณะนิติศาสตร์
107
99
61
8
7.48
0
.00
38
35.51
53
49.53
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
793
728
666
189
23.83
6
.76
18
2.27
477
60.15
   คณะรัฐศาสตร์
210
191
170
43
20.48
3
1.43
6
2.86
127
60.48
   คณะวิทยาการสื่อสาร
139
124
111
17
12.23
1
.72
0
.00
94
67.63
   คณะวิเทศศึกษา
209
190
157
94
44.98
5
2.39
2
.96
63
30.14
   คณะศิลปศาสตร์
290
270
227
87
30.00
5
1.72
9
3.10
140
48.28
   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
592
561
507
183
30.91
7
1.18
4
.68
324
54.73
   โครงการจัดตั้งสถาบันสันติศึกษา
1
1
1
1
100.00
0
.00
0
.00
0
.00
   วิทยาลัยอิสลามศึกษา
264
211
204
35
13.26
2
.76
3
1.14
169
64.02
กลุ่มสาขาศิลปกรรม                      
   คณะศิลปกรรมศาสตร์
44
24
22
14
31.82
13
29.55
0
.00
8
18.18
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
40
39
33
17
42.50
1
2.50
1
2.50
16
40.00
 
This page is optimized for resolutions of 1024x768