รายงานการบันทึกข้อมูล ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตแยกตามคณะ ม.สงขลานครินทร์
 
ระดับ
การศึกษา
ชื่อวิทยาเขต
ชื่อคณะ
จำนวนบัณฑิต
ทั้งหมด
บันทึกข้อมูล
เรียบร้อย
คิดเป็น
ร้อยละ
บันทึกข้อมูล
ยังไม่เรียบร้อย
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะการแพทย์แผนไทย
100.00
 
  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
94.46
 
  คณะทันตแพทยศาสตร์
97.06
 
  คณะเทคนิคการแพทย์
98.33
 
  คณะนิติศาสตร์
91.35
 
  คณะพยาบาลศาสตร์
98.28
 
  คณะแพทยศาสตร์
90.35
 
  คณะเภสัชศาสตร์
100.00
 
  คณะวิทยาการจัดการ
95.58
 
  คณะวิทยาศาสตร์
96.74
 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
95.40
 
  คณะศิลปศาสตร์
94.84
 
  คณะเศรษฐศาสตร์
97.66
 
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
94.21
 
  วิทยาลัยนานาชาติ
92.50
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต คณะการบริการและการท่องเที่ยว
92.65
 
  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
96.11
 
  คณะวิเทศศึกษา
95.73
 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
91.07
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
97.17
 
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
96.76
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
91.17
 
  คณะรัฐศาสตร์
91.11
 
  คณะวิทยาการสื่อสาร
93.71
 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
94.12
 
  คณะศิลปกรรมศาสตร์
96.43
 
  คณะศึกษาศาสตร์
90.51
 
  โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
100.00
 
  วิทยาลัยอิสลามศึกษา
86.67
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
96.70
 
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
92.86
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
86.67
 
  คณะการแพทย์แผนไทย
63.64
 
  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
85.71
 
  คณะทันตแพทยศาสตร์
61.90
 
  คณะพยาบาลศาสตร์
80.33
 
  คณะแพทยศาสตร์
58.82
 
  คณะเภสัชศาสตร์
76.92
 
  คณะวิทยาการจัดการ
81.97
 
  คณะวิทยาศาสตร์
83.70
 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
92.78
 
  คณะศิลปศาสตร์
73.47
 
  คณะเศรษฐศาสตร์
91.67
 
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
90.00
 
  โครงการจัดตั้งสถาบันสันติศึกษา
25.00
 
  โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ
91.67
 
  สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
50.00
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต คณะการบริการและการท่องเที่ยว
85.71
 
  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
80.00
 
  คณะวิเทศศึกษา
100.00
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
100.00
 
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
.00
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
100.00
 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
59.09
 
  คณะศึกษาศาสตร์
81.33
 
  วิทยาลัยอิสลามศึกษา
75.00
ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
90.91
 
  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
87.50
 
  คณะทันตแพทยศาสตร์
100.00
 
  คณะพยาบาลศาสตร์
75.00
 
  คณะแพทยศาสตร์
25.00
 
  คณะเภสัชศาสตร์
63.64
 
  คณะวิทยาการจัดการ
66.67
 
  คณะวิทยาศาสตร์
83.33
 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
89.47
 
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
75.00
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
100.00
 
  วิทยาลัยอิสลามศึกษา
33.33
รวม
8,587
7,993
93.08
594
 
This page is optimized for resolutions of 1024x768