รายงานการบันทึกข้อมูล ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต แยกตามคณะและสาขา ม.สงขลานครินทร์
 
ระดับ
การศึกษา
ชื่อวิทยาเขต
ชื่อคณะ
สาขาวิชา
จำนวนบัณฑิต
ทั้งหมด
บันทึก
ข้อมูล
เรียบร้อย
คิดเป็น
ร้อยละ
บันทึกข้อมูล
ยังไม่เรียบร้อย
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย
100.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พัฒนาการเกษตร
93.33
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
วาริชศาสตร์
98.36
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการศัตรูพืช
92.31
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พืชศาสตร์
98.39
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ปฐพีศาสตร์
94.64
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สัตวศาสตร์
94.44
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
89.29
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
.00
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
100.00
 
 
คณะเทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์
100.00
 
 
คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์
91.59
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
100.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์
88.11
 
 
คณะแพทยศาสตร์
กายภาพบำบัด
100.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
.00
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
90.59
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
การบริบาลทางเภสัชกรรม
96.23
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการโลจิสติกส์
95.24
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
92.16
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การเงิน
93.83
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การตลาด
89.19
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
95.35
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
บัญชี
97.22
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
รัฐประศาสนศาสตร์
94.51
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
92.86
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการ
94.25
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
92.31
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
94.92
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วัสดุศาสตร์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
97.67
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เคมี-ชีววิทยา
97.96
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เคมี
93.83
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
95.24
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ
94.59
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
85.19
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
92.50
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
จุลชีววิทยา
88.24
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สถิติ
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
93.75
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมวัสดุ
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการผลิต
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมชีวการแพทย์
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
92.86
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
91.30
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
96.77
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเหมืองแร่
91.67
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
94.64
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
95.52
 
 
คณะศิลปศาสตร์
ชุมชนศึกษา
97.10
 
 
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาจีน
93.24
 
 
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
81.13
 
 
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาและภาษาไทยประยุกต์
98.46
 
 
คณะเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
96.00
 
 
คณะเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์เกษตร
90.63
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
95.24
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
96.55
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีวัสดุ
96.55
 
 
วิทยาลัยนานาชาติ
ดิจิทัลมีเดีย
91.43
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
การจัดการการบริการ
71.72
 
 
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
การจัดการการท่องเที่ยว
68.15
 
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
86.96
 
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
84.72
 
 
คณะวิเทศศึกษา
จีนศึกษา
93.75
 
 
คณะวิเทศศึกษา
วิเทศธุรกิจ (จีน)
87.50
 
 
คณะวิเทศศึกษา
วิเทศศึกษา
89.66
 
 
คณะวิเทศศึกษา
ไทยศึกษา
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
80.34
 
 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
97.14
 
 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
94.83
 
 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
90.20
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
90.91
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
95.08
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
98.84
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
98.99
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
98.28
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการงานวิศวกรรม
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
94.74
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอาหาร
95.24
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
97.41
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
94.12
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
91.67
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
พัฒนาธุรกิจ
97.03
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
90.00
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
98.33
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ระบบสารสนเทศ
91.67
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ภาษาการสื่อสารและธุรกิจ
88.07
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
100.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
100.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปรัชญาและศาสนา
87.50
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาเยอรมัน
50.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
100.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอาหรับ
71.43
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภูมิศาสตร์
90.48
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เศรษฐกิจอาเซียน
97.50
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
83.67
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พัฒนาสังคม
91.11
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บริหารธุรกิจ
82.35
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาฝรั่งเศส
100.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
100.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประวัติศาสตร์
96.97
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
55.56
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาเกาหลี
86.96
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มลายูศึกษา
96.83
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
81.36
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
91.43
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษามลายู
95.08
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
92.45
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาและวรรณคดีไทย
93.48
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การจัดการสารสนเทศ
97.30
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
100.00
 
 
คณะรัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
46.15
 
 
คณะรัฐศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
93.88
 
 
คณะรัฐศาสตร์
นโยบายสาธารณะ
95.45
 
 
คณะรัฐศาสตร์
การปกครองท้องถิ่น
93.88
 
 
คณะรัฐศาสตร์
การปกครอง
92.73
 
 
คณะวิทยาการสื่อสาร
นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
85.42
 
 
คณะวิทยาการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
83.33
 
 
คณะวิทยาการสื่อสาร
นิเทศศาสตร์
96.36
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยียาง
80.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
85.71
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมี-ชีววิทยา
92.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเกษตร
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์
62.50
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
83.33
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ประยุกต์
91.30
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการประมง
87.10
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
75.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมีอุตสาหกรรม
86.67
 
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ทัศนศิลป์
51.85
 
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปะประยุกต์
58.82
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
เคมี
96.55
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
ศิลปศึกษา
91.11
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
ชีววิทยา
92.68
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
สุขศึกษา
100.00
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
91.67
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
94.29
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
96.55
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
100.00
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
92.00
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
98.00
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
การประถมศึกษา
91.30
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
พลศึกษา
86.67
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
94.87
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
ฟิสิกส์
92.11
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
76.92
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
ตะวันออกกลางศึกษา
50.00
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
การสอนอิสลามศึกษา
91.80
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
กฎหมายอิสลาม
95.24
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
อิสลามศึกษา
73.33
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
98.18
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การบัญชี
96.84
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
88.89
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
ศิลปะการแสดงและการจัดการ
100.00
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
81.08
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การจัดการการท่องเที่ยว
96.63
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
97.37
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
96.15
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
94.29
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การตลาด
98.75
 
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรม
97.50
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทยคลีนิก
.00
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
.00
 
 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
100.00
 
 
คณะการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย
50.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พัฒนาการเกษตร
84.62
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
วาริชศาสตร์
100.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการทรัพยากรดิน
100.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พืชศาสตร์
69.23
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โรคพืชวิทยา
75.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สัตวศาสตร์
60.00
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาการสุขภาพช่องปากประยุกต์
66.67
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
60.00
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
.00
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การบริหารการพยาบาล
100.00
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
93.75
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
63.64
 
 
คณะแพทยศาสตร์
วิศวกรรมชีวการแพทย์
100.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
ระบาดวิทยา
.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
ชีวเวชศาสตร์
100.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
อาชีวเวชศาสตร์
50.00
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
66.67
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
.00
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
66.67
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชกรรมคลินิก
100.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พัฒนามนุษย์และสังคม
100.00
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
บริหารธุรกิจ
81.48
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
รัฐประศาสนศาสตร์
96.15
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การตลาด
100.00
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
บัญชี
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
พฤกษศาสตร์
25.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
นิติวิทยาศาสตร์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
75.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
20.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เคมี
66.67
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วัสดุศาสตร์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
85.71
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์
.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
จุลชีววิทยา
60.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สรีรวิทยา
50.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีวเคมี
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
50.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ธรณีฟิสิกส์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เคมีอินทรีย์
50.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และสถิติ
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สัตววิทยา
75.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
นิเวศวิทยา
57.14
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมวัสดุ
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
88.89
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
75.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
การจัดการอุตสาหกรรม
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีพลังงาน
.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
80.00
 
 
คณะศิลปศาสตร์
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
90.91
 
 
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาไทยประยุกต์
80.00
 
 
คณะศิลปศาสตร์
พัฒนามนุษย์และสังคม
100.00
 
 
คณะเศรษฐศาสตร์
การจัดการธุรกิจเกษตร
78.26
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
.00
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
100.00
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
85.71
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
50.00
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ
66.67
 
 
โครงการจัดตั้งสถาบันสันติศึกษา
ความขัดแย้งและสันติศึกษา
100.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
การจัดการระบบสุขภาพ
92.31
 
 
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
100.00
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
บริหารธุรกิจ
100.00
 
 
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
การจัดการการท่องเที่ยว
100.00
 
 
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
50.00
 
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
50.00
 
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
66.67
 
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
.00
 
 
คณะวิเทศศึกษา
จีนศึกษา
100.00
 
 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
85.71
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
88.89
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยียาง
100.00
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
บริหารธุรกิจ
100.00
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะวิทยาการสื่อสาร
นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการประมง
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์ประยุกต์
100.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
เทคโนโลยีการประมง
.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
ชีววิทยาประยุกต์
.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
การบริหารการพัฒนาสังคม
87.50
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
อิสลามศึกษา
.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
จิตวิทยา
33.33
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
38.46
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
เคมีประยุกต์
100.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
คณิตศาสตร์ประยุกต์
50.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟิสิกส์ประยุกต์
100.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
100.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
33.33
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรและการสอน
.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม
100.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
วิธีวิทยาการวิจัย
33.33
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
การบริหารการศึกษา
87.67
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
100.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
16.67
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
.00
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100.00
ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
85.71
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พืชศาสตร์
75.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
100.00
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
100.00
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การพยาบาล
100.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
ชีวเวชศาสตร์
100.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
ระบาดวิทยา
44.44
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
100.00
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
60.00
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการ
83.33
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
60.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
จุลชีววิทยา
50.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เคมี
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีวเคมี
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ธรณีฟิสิกส์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เคมีอินทรีย์
.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สรีรวิทยา
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
20.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศกรรมโยธา
50.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
100.00
 
 
คณะศิลปศาสตร์
พัฒนาการมนุษย์
100.00
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อาหารสุขภาพและโภชนาการ
100.00
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
100.00
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
83.33
 
 
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
50.00
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
50.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
วิธีวิทยาการวิจัย
.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม
.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
อิสลามศึกษา
70.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
การบริหารการศึกษา
2.47
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
100.00
รวม
9,704
8,628
88.91
1,076
 
This page is optimized for resolutions of 1024x768