รายงานการบันทึกข้อมูล ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต แยกตามคณะและสาขา ม.สงขลานครินทร์
 
ระดับ
การศึกษา
ชื่อวิทยาเขต
ชื่อคณะ
สาขาวิชา
จำนวนบัณฑิต
ทั้งหมด
บันทึก
ข้อมูล
เรียบร้อย
คิดเป็น
ร้อยละ
บันทึกข้อมูล
ยังไม่เรียบร้อย
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย
86.76
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
วาริชศาสตร์
51.79
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการศัตรูพืช
42.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ปฐพีศาสตร์
60.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พืชศาสตร์
56.76
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พัฒนาการเกษตร
55.56
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สัตวศาสตร์
50.67
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
54.22
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
100.00
 
 
คณะเทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์
75.00
 
 
คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์
49.52
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
60.34
 
 
คณะแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์
21.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
กายภาพบำบัด
38.10
 
 
คณะแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
.00
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
การบริบาลทางเภสัชกรรม
92.45
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
83.84
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
บัญชีบัณฑิต
73.44
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการและการปกครองท้องถิ่น
53.33
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
ระบบสารสนเทศ
78.85
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
83.33
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการโลจิสติกส์
84.21
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การเงิน
70.15
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
84.62
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
61.76
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
100.00
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การตลาด
67.47
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
58.44
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
67.35
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
องค์การและการจัดการ
70.59
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ
69.70
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เคมี-ชีววิทยา
72.22
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
63.89
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สถิติ
69.09
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
54.55
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
59.68
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
75.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วัสดุศาสตร์
51.16
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
38.89
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
53.85
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
จุลชีววิทยา
65.22
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เคมี
61.45
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
72.97
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
58.33
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการผลิต
33.33
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
65.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
58.93
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
60.32
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมวัสดุ
56.41
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
60.68
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
74.19
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเหมืองแร่
64.71
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมชีวการแพทย์
50.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
49.06
 
 
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
67.31
 
 
คณะศิลปศาสตร์
ชุมชนศึกษา
70.53
 
 
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
.00
 
 
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาและภาษาไทยประยุกต์
62.67
 
 
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาจีน
46.08
 
 
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาเพื่อการพัฒนา
50.00
 
 
คณะเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
67.07
 
 
คณะเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์เกษตร
52.83
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
62.96
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
68.12
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
62.50
 
 
วิทยาลัยนานาชาติ
ดิจิทัลมีเดีย
80.00
 
 
.00
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
86.57
 
 
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
81.25
 
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
78.57
 
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
84.85
 
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
88.37
 
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
90.00
 
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
76.00
 
 
คณะวิเทศศึกษา
วิเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
88.89
 
 
คณะวิเทศศึกษา
ไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
81.25
 
 
คณะวิเทศศึกษา
จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
59.57
 
 
คณะวิเทศศึกษา
วิเทศธุรกิจ (จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
77.11
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
85.45
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีน้ำมันปาล์มและโอลิโอเคมี
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอาหาร
94.79
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
93.33
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ
58.33
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
85.71
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีจุลินทรีย์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
97.30
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
88.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
96.15
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
96.36
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การผลิตพืช
88.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
93.85
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
การจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
100.00
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
95.93
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
พัฒนาธุรกิจ
82.76
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
94.90
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
88.70
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
91.67
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
การจัดการการท่องเที่ยว
97.50
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
89.13
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ภาษา การสื่อสารและธุรกิจ
100.00
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
100.00
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
15.79
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภูมิศาสตร์
79.41
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
55.56
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
57.14
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาเยอรมัน
25.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
43.48
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เศรษฐกิจอาเซียน
52.94
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษามลายู
41.67
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
51.90
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การจัดการสารสนเทศ
77.27
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาและวรรณคดีไทย
51.22
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาเกาหลี
.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาฝรั่งเศส
.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปรัชญา
66.67
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
63.83
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปรัชญาและศาสนา
33.33
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
66.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประวัติศาสตร์
25.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มลายูศึกษา
68.29
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พัฒนาสังคม
40.91
 
 
คณะรัฐศาสตร์
การปกครอง
57.14
 
 
คณะรัฐศาสตร์
นโยบายสาธารณะ
44.00
 
 
คณะรัฐศาสตร์
การปกครองท้องถิ่น
54.29
 
 
คณะรัฐศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
24.24
 
 
คณะวิทยาการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
50.94
 
 
คณะวิทยาการสื่อสาร
นิเทศศาสตร์
50.00
 
 
คณะวิทยาการสื่อสาร
นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
50.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการประมง
66.67
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ประยุกต์
.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมีอุตสาหกรรม
63.64
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์
30.77
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมี-ชีววิทยา
50.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยียาง
18.18
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
42.86
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์นิเทศ
83.33
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
35.29
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
37.50
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์นิเทศ
.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเกษตร
57.14
 
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ทัศนศิลป์
46.15
 
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปะประยุกต์
60.00
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
สุขศึกษา
37.93
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
ศิลปศึกษา
53.06
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
36.67
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
53.66
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
64.71
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
55.32
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
59.38
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
พลศึกษา
37.93
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
การประถมศึกษา
56.25
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
54.35
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
เคมี
47.22
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
26.67
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
ฟิสิกส์
40.63
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
ชีววิทยา
50.00
 
 
โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
36.36
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
ครุศาสตร์อิสลาม
7.14
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
85.11
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
กฎหมายอิสลาม
4.76
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
การสอนอิสลามศึกษา
45.76
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
ตะวันออกกลางศึกษา
22.22
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
อิสลามศึกษา
51.09
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
91.67
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
83.54
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
ศิลปะการแสดงและการจัดการ
40.00
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การบัญชี
82.93
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
92.06
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
81.90
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การจัดการการท่องเที่ยว
69.31
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
71.43
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
70.77
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การตลาด
72.13
 
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรม
92.86
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
45.95
 
 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน
50.00
 
 
คณะการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย
38.46
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
วาริชศาสตร์
33.33
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
กีฏวิทยา
50.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สัตวศาสตร์
50.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โรคพืชวิทยา
100.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พัฒนาการเกษตร
56.25
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พืชศาสตร์
45.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
การผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ
.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการทรัพยากรดิน
.00
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
30.00
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
.00
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
11.11
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลผู้ใหญ่
33.33
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การบริหารการพยาบาล
.00
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
15.79
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลเด็ก
37.50
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การผดุงครรภ์
44.44
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การพยาบาล
7.14
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
27.27
 
 
คณะแพทยศาสตร์
อาชีวเวชศาสตร์
36.36
 
 
คณะแพทยศาสตร์
วิศวกรรมชีวการแพทย์
75.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
ระบาดวิทยา
.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
ชีวเวชศาสตร์
40.00
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
100.00
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
50.00
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชกรรมคลินิก
.00
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
22.22
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์สมุนไพร
.00
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
บัญชีมหาบัณฑิต
36.00
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
บริหารธุรกิจ
17.45
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
รัฐประศาสนศาสตร์
40.28
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์
75.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
นิติวิทยาศาสตร์
55.56
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สัตววิทยา
33.33
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
47.06
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีวเคมี
25.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และสถิติ
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สรีรวิทยา
.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เภสัชวิทยา
57.14
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
44.44
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
33.33
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
นิเวศวิทยา
.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เคมี
57.14
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
พฤกษศาสตร์
25.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
20.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ธรณีฟิสิกส์
.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เคมีอินทรีย์
33.33
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
จุลชีววิทยา
61.54
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วัสดุศาสตร์
33.33
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
33.33
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
การจัดการอุตสาหกรรม
36.36
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
48.21
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
26.67
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมวัสดุ
33.33
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
23.08
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเหมืองแร่
.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
20.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
50.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
54.55
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
33.33
 
 
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์
66.67
 
 
คณะศิลปศาสตร์
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
24.24
 
 
คณะศิลปศาสตร์
พัฒนามนุษย์และสังคม
37.74
 
 
คณะเศรษฐศาสตร์
การจัดการธุรกิจเกษตร
50.00
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
.00
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
33.33
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ
.00
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
.00
 
 
โครงการจัดตั้งสถาบันสันติศึกษา
ความขัดแย้งและสันติศึกษา
.00
 
 
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ
การจัดการระบบสุขภาพ
41.67
 
 
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
28.57
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว(นานาชาติ)
50.00
 
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
54.55
 
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
33.33
 
 
คณะวิเทศศึกษา
จีนศึกษา
100.00
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
66.67
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
บริหารธุรกิจ
.00
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การบริหารการพัฒนาสังคม
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
33.33
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิธีวิทยาการวิจัย
.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมีประยุกต์
.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ประยุกต์
50.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์ประยุกต์
.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการประมง
.00
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
53.57
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
33.33
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
35.71
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
50.00
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
100.00
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
.00
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
80.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
วิธีวิทยาการวิจัย
.00
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม
40.00
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
อิสลามศึกษา
50.00
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะทันตแพทยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
.00
ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
61.54
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พืชศาสตร์
50.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
16.67
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
วาริชศาสตร์
100.00
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
75.00
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การพยาบาล
20.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
วิศวกรรมชีวการแพทย์
33.33
 
 
คณะแพทยศาสตร์
ชีวเวชศาสตร์
.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
ระบาดวิทยา
20.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์
.00
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
35.71
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการ
54.55
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เคมีอินทรีย์
50.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีวเคมี
60.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
55.56
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เคมี
37.50
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
จุลชีววิทยา
80.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
25.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สรีรวิทยา
33.33
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
75.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
33.33
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมวัสดุ
50.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
33.33
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
40.00
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
33.33
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ
.00
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
33.33
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิธีวิทยาการวิจัย
50.00
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
อิสลามศึกษา
.00
รวม
9,251
5,665
61.24
3,586
 
This page is optimized for resolutions of 1024x768