รายงานการบันทึกข้อมูล ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต แยกตามคณะและสาขา ม.สงขลานครินทร์
 
ระดับ
การศึกษา
ชื่อวิทยาเขต
ชื่อคณะ
สาขาวิชา
จำนวนบัณฑิต
ทั้งหมด
บันทึก
ข้อมูล
เรียบร้อย
คิดเป็น
ร้อยละ
บันทึกข้อมูล
ยังไม่เรียบร้อย
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย
97.14
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สัตวศาสตร์
86.36
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พืชศาสตร์
98.48
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
วาริชศาสตร์
88.37
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ปฐพีศาสตร์
93.33
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พัฒนาการเกษตร
92.50
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการศัตรูพืช
96.15
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
100.00
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
68.18
 
 
คณะเทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์
98.04
 
 
คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์
70.81
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
100.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์
62.01
 
 
คณะแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
รังสีเทคนิค
33.33
 
 
คณะแพทยศาสตร์
กายภาพบำบัด
100.00
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
การบริบาลทางเภสัชกรรม
97.96
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
92.68
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
บัญชีบัณฑิต
89.12
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
87.76
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
ระบบสารสนเทศ
86.49
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การเงิน
85.71
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
83.87
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการโลจิสติกส์
82.46
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
84.51
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การตลาด
71.62
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
87.50
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการและการปกครองท้องถิ่น
95.24
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
75.00
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
องค์การและการจัดการ
53.33
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
84.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เคมี
88.41
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
88.10
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ
90.63
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
86.49
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
80.95
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
จุลชีววิทยา
90.38
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เคมี-ชีววิทยา
89.13
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สถิติ
90.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
81.25
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วัสดุศาสตร์
91.18
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
87.30
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
83.87
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
88.89
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
85.19
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
81.54
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมวัสดุ
86.96
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
87.21
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
63.16
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
77.19
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
93.22
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการผลิต
80.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเหมืองแร่
71.43
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมชีวการแพทย์
70.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
84.00
 
 
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
56.06
 
 
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาและภาษาไทยประยุกต์
91.21
 
 
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาจีน
78.33
 
 
คณะศิลปศาสตร์
ชุมชนศึกษา
75.00
 
 
คณะเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์เกษตร
77.55
 
 
คณะเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
75.93
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
68.42
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
67.86
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
86.36
 
 
วิทยาลัยนานาชาติ
ดิจิทัลมีเดีย
80.00
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
70.80
 
 
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
81.30
 
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
90.00
 
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
82.50
 
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
100.00
 
 
คณะวิเทศศึกษา
วิเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
100.00
 
 
คณะวิเทศศึกษา
ไทยศึกษา
88.89
 
 
คณะวิเทศศึกษา
วิเทศธุรกิจ
100.00
 
 
คณะวิเทศศึกษา
จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
92.86
 
 
คณะวิเทศศึกษา
วิเทศธุรกิจ (จีน)
77.78
 
 
คณะวิเทศศึกษา
ยุโรปศึกษา: อังกฤษ-ฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
74.19
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
83.33
 
 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
69.70
 
 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
74.36
 
 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
86.84
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
96.51
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการงานวิศวกรรม
98.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอาหาร
89.55
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
91.84
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
97.62
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
97.87
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
98.65
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทรัพยากรประมง
96.97
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
95.31
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
บัญชีบัณฑิต
89.47
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ภาษา การสื่อสารและธุรกิจ
80.53
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
100.00
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
89.17
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
การจัดการรัฐกิจ
90.83
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
90.76
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
พัฒนาธุรกิจ
95.80
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
88.57
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
94.29
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
89.80
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ
95.65
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มลายูศึกษา
96.55
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พัฒนาสังคม
97.14
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เศรษฐกิจอาเซียน
96.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
100.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังคมสงเคราะห์
100.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภูมิศาสตร์
88.89
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
80.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประวัติศาสตร์
86.11
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาเยอรมัน
100.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
85.96
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
96.88
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การจัดการสารสนเทศ
95.83
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปรัชญาและศาสนา
66.67
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
66.67
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาฝรั่งเศส
91.67
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาและวรรณคดีไทย
93.88
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาเกาหลี
91.67
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บริหารธุรกิจ
89.19
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษามลายู
93.10
 
 
คณะรัฐศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
95.31
 
 
คณะรัฐศาสตร์
การปกครอง
95.40
 
 
คณะรัฐศาสตร์
นโยบายสาธารณะ
95.35
 
 
คณะรัฐศาสตร์
การปกครองท้องถิ่น
96.88
 
 
คณะวิทยาการสื่อสาร
นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
85.00
 
 
คณะวิทยาการสื่อสาร
นิเทศศาสตร์
98.18
 
 
คณะวิทยาการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
83.33
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
90.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)
92.86
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
70.59
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมี-ชีววิทยา
91.30
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
75.86
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์นิเทศ
71.43
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการประมง (อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง)
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ประยุกต์
94.74
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมีอุตสาหกรรม
71.43
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
83.33
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์
90.91
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยียาง
84.62
 
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ทัศนศิลป์
100.00
 
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปะประยุกต์
82.35
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
95.24
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
96.67
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
85.71
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
การประถมศึกษา
100.00
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
96.55
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
ฟิสิกส์
87.10
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
ชีววิทยา
95.24
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
พลศึกษา
86.49
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
96.15
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
93.94
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
100.00
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
เคมี
95.24
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
สุขศึกษา
100.00
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
ศิลปศึกษา
92.11
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
การสอนอิสลามศึกษา
94.83
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
อิสลามศึกษา
74.58
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
97.44
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
กฎหมายอิสลาม
88.89
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
90.98
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การตลาด
90.00
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การจัดการรัฐกิจ
93.97
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การบัญชี
90.37
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
ศิลปะการแสดงและการจัดการ
100.00
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
89.66
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
100.00
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
65.08
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
96.00
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การจัดการการท่องเที่ยว
87.30
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
85.19
 
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรม
90.48
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน
20.00
 
 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
50.00
 
 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน
75.00
 
 
คณะการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย
66.67
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พืชศาสตร์
66.67
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
วาริชศาสตร์
.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการทรัพยากรดิน
.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พัฒนาการเกษตร
50.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
กีฏวิทยา
50.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โรคพืชวิทยา
66.67
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาการสุขภาพช่องปากประยุกต์
.00
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
.00
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
100.00
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
57.14
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การบริหารการพยาบาล
.00
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การผดุงครรภ์
100.00
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
85.71
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลเด็ก
75.00
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
100.00
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การบริหารทางการพยาบาล
100.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
ระบาดวิทยา
.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
ชีวเวชศาสตร์
100.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
วิศวกรรมชีวการแพทย์
100.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
อาชีวเวชศาสตร์
33.33
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
50.00
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
69.23
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชกรรมคลินิก
50.00
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
.00
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
รัฐประศาสนศาสตร์
75.00
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
บัญชีมหาบัณฑิต
80.00
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การตลาด
88.89
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
บริหารธุรกิจ
75.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วัสดุศาสตร์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
นิติวิทยาศาสตร์
83.33
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีวเคมี
.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ธรณีฟิสิกส์
.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์
33.33
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สถิติ
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
83.33
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
จุลชีววิทยา
20.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
20.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สรีรวิทยา
50.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เคมี
66.67
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
พฤกษศาสตร์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และสถิติ
.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เภสัชวิทยา
50.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
87.50
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
20.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมวัสดุ
50.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
การจัดการอุตสาหกรรม
85.71
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
33.33
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
66.67
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
85.71
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
66.67
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
57.14
 
 
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์
.00
 
 
คณะศิลปศาสตร์
พัฒนามนุษย์และสังคม
60.00
 
 
คณะศิลปศาสตร์
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
.00
 
 
คณะเศรษฐศาสตร์
การจัดการธุรกิจเกษตร
62.50
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
50.00
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
100.00
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
100.00
 
 
โครงการจัดตั้งสถาบันสันติศึกษา
ความขัดแย้งและสันติศึกษา
100.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
การจัดการระบบสุขภาพ
50.00
 
 
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
.00
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
บริหารธุรกิจ
.00
 
 
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
.00
 
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
.00
 
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
.00
 
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
50.00
 
 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
.00
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยียาง
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เคมีประยุกต์
.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ
50.00
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง
100.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
100.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
อิสลามศึกษา
.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
การบริหารการศึกษา
69.05
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
คณิตศาสตร์ประยุกต์
.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
การบริหารการพัฒนาสังคม
35.29
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม
42.86
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
เคมีประยุกต์
33.33
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
เทคโนโลยีการประมง
.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
จิตวิทยา
100.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟิสิกส์ประยุกต์
33.33
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
ชีววิทยาประยุกต์
50.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
ภาษาไทย
.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรและการสอน
75.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
วิธีวิทยาการวิจัย
.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
.00
ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
60.00
 
 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน
.00
 
 
คณะการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย
100.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
50.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พืชศาสตร์
50.00
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
.00
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การพยาบาล
57.14
 
 
คณะแพทยศาสตร์
วิศวกรรมชีวการแพทย์
50.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
ระบาดวิทยา
12.50
 
 
คณะแพทยศาสตร์
ชีวเวชศาสตร์
100.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
100.00
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
40.00
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการ
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เคมีอินทรีย์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
50.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
จุลชีววิทยา
66.67
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สรีรวิทยา
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เคมี
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีวเคมี
33.33
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
66.67
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
50.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
33.33
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
42.86
 
 
คณะศิลปศาสตร์
พัฒนามนุษย์และสังคม
100.00
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
100.00
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
16.67
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อาหารสุขภาพและโภชนาการ
.00
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยียาง
100.00
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
บัณฑิตวิทยาลัย
ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา
100.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
66.67
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
วิธีวิทยาการวิจัย
.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
อิสลามศึกษา
.00
รวม
8,588
7,246
84.37
1,342
 
This page is optimized for resolutions of 1024x768