รายงานการบันทึกข้อมูล ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต แยกตามคณะและสาขา ม.สงขลานครินทร์
 
ระดับ
การศึกษา
ชื่อวิทยาเขต
ชื่อคณะ
สาขาวิชา
จำนวนบัณฑิต
ทั้งหมด
บันทึก
ข้อมูล
เรียบร้อย
คิดเป็น
ร้อยละ
บันทึกข้อมูล
ยังไม่เรียบร้อย
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย
100.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สัตวศาสตร์
97.06
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พืชศาสตร์
98.46
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
วาริชศาสตร์
91.49
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการศัตรูพืช
88.89
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พัฒนาการเกษตร
93.06
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ปฐพีศาสตร์
94.52
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
100.00
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
97.01
 
 
คณะเทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์
98.33
 
 
คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์
91.35
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
98.28
 
 
คณะแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
100.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
กายภาพบำบัด
85.71
 
 
คณะแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์
90.78
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
100.00
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
การบริบาลทางเภสัชกรรม
100.00
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
องค์การและการจัดการ
100.00
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การตลาด
91.25
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
95.92
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
88.16
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การเงิน
96.92
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการโลจิสติกส์
98.25
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
92.86
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
100.00
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
96.92
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการและการปกครองท้องถิ่น
100.00
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
ระบบสารสนเทศ
100.00
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
93.94
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
บัญชีบัณฑิต
93.75
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
89.66
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เคมี
96.34
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
จุลชีววิทยา
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สถิติ
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
90.48
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
90.91
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เคมี-ชีววิทยา
93.75
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วัสดุศาสตร์
97.30
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมวัสดุ
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการผลิต
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
93.10
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมชีวการแพทย์
90.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
98.75
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
94.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเหมืองแร่
93.10
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
94.44
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
97.18
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
85.71
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
96.00
 
 
คณะศิลปศาสตร์
ชุมชนศึกษา
98.91
 
 
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาและภาษาไทยประยุกต์
97.06
 
 
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาจีน
92.71
 
 
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
90.20
 
 
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
100.00
 
 
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาเพื่อการพัฒนา
50.00
 
 
คณะเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์เกษตร
97.92
 
 
คณะเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
97.50
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
82.14
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
95.83
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
98.55
 
 
วิทยาลัยนานาชาติ
ดิจิทัลมีเดีย
92.50
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
94.03
 
 
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
89.86
 
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
96.00
 
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
87.88
 
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
98.00
 
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
96.43
 
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
100.00
 
 
คณะวิเทศศึกษา
วิเทศธุรกิจ (จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
98.80
 
 
คณะวิเทศศึกษา
ไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
100.00
 
 
คณะวิเทศศึกษา
จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
87.23
 
 
คณะวิเทศศึกษา
วิเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
91.07
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
95.45
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
94.12
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ
75.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
98.18
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอาหาร
97.98
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
98.72
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
98.48
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
98.37
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
การจัดการการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
100.00
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
การจัดการการท่องเที่ยว
100.00
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
100.00
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
95.65
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
95.92
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
100.00
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
พัฒนาธุรกิจ
95.69
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ภาษา การสื่อสารและธุรกิจ
100.00
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
93.48
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
89.13
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปรัชญา
100.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เศรษฐกิจอาเซียน
94.12
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาเยอรมัน
75.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภูมิศาสตร์
97.56
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
89.47
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
95.24
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
100.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษามลายู
86.11
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาฝรั่งเศส
50.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
91.49
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปรัชญาและศาสนา
66.67
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มลายูศึกษา
87.80
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พัฒนาสังคม
96.97
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประวัติศาสตร์
65.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
50.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาเกาหลี
40.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การจัดการสารสนเทศ
100.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาและวรรณคดีไทย
95.12
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ
.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
88.61
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
96.00
 
 
คณะรัฐศาสตร์
การปกครอง
92.86
 
 
คณะรัฐศาสตร์
นโยบายสาธารณะ
96.00
 
 
คณะรัฐศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
81.82
 
 
คณะรัฐศาสตร์
การปกครองท้องถิ่น
94.29
 
 
คณะวิทยาการสื่อสาร
นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
87.50
 
 
คณะวิทยาการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
92.45
 
 
คณะวิทยาการสื่อสาร
นิเทศศาสตร์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์
83.33
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการประมง
88.89
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
94.12
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมี-ชีววิทยา
95.83
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยียาง
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ประยุกต์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมีอุตสาหกรรม
90.91
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์นิเทศ
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเกษตร
85.71
 
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ทัศนศิลป์
100.00
 
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปะประยุกต์
93.33
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
พลศึกษา
100.00
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
93.75
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
สุขศึกษา
93.10
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
ฟิสิกส์
93.75
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
ชีววิทยา
90.00
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
82.76
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
เคมี
86.11
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
89.13
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
89.36
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
84.31
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
92.31
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
90.00
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
ศิลปศึกษา
95.92
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
การประถมศึกษา
89.58
 
 
โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
100.00
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
ตะวันออกกลางศึกษา
88.89
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
กฎหมายอิสลาม
71.43
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
การสอนอิสลามศึกษา
91.53
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
อิสลามศึกษา
85.56
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
ครุศาสตร์อิสลาม
64.29
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
95.74
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
89.23
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การจัดการการท่องเที่ยว
97.03
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การบัญชี
97.56
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
91.67
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
98.41
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
100.00
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การตลาด
98.36
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
98.28
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
96.20
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
ศิลปะการแสดงและการจัดการ
93.33
 
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรม
92.86
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
86.21
 
 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน
100.00
 
 
คณะการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย
63.64
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
การผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ
.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สัตวศาสตร์
71.43
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการทรัพยากรดิน
100.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พัฒนาการเกษตร
92.31
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พืชศาสตร์
76.92
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
วาริชศาสตร์
100.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
กีฏวิทยา
100.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โรคพืชวิทยา
100.00
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
76.47
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
.00
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การผดุงครรภ์
85.71
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การพยาบาล
16.67
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลเด็ก
75.00
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
100.00
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลผู้ใหญ่
100.00
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
100.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
ระบาดวิทยา
.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
ชีวเวชศาสตร์
66.67
 
 
คณะแพทยศาสตร์
วิศวกรรมชีวการแพทย์
100.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
อาชีวเวชศาสตร์
55.56
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
66.67
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
100.00
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
80.00
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชกรรมคลินิก
100.00
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
บัญชีมหาบัณฑิต
75.00
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
บริหารธุรกิจ
86.79
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
รัฐประศาสนศาสตร์
80.49
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สัตววิทยา
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
พฤกษศาสตร์
50.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์
87.50
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เคมี
81.82
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สรีรวิทยา
.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
นิเวศวิทยา
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
93.75
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วัสดุศาสตร์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
จุลชีววิทยา
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
นิติวิทยาศาสตร์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
25.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีวเคมี
50.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และสถิติ
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
50.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เภสัชวิทยา
71.43
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
66.67
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เคมีอินทรีย์
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเหมืองแร่
50.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
87.50
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
83.33
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
50.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมวัสดุ
80.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
การจัดการอุตสาหกรรม
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
90.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
100.00
 
 
คณะศิลปศาสตร์
พัฒนามนุษย์และสังคม
80.00
 
 
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์
66.67
 
 
คณะศิลปศาสตร์
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
62.50
 
 
คณะเศรษฐศาสตร์
การจัดการธุรกิจเกษตร
91.67
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ
100.00
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
66.67
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
100.00
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
100.00
 
 
โครงการจัดตั้งสถาบันสันติศึกษา
ความขัดแย้งและสันติศึกษา
25.00
 
 
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ
การจัดการระบบสุขภาพ
91.67
 
 
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
50.00
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว(นานาชาติ)
85.71
 
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
75.00
 
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
100.00
 
 
คณะวิเทศศึกษา
จีนศึกษา
100.00
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
100.00
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
บริหารธุรกิจ
.00
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การบริหารการพัฒนาสังคม
100.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมีประยุกต์
.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์ประยุกต์
50.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยาประยุกต์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการประมง
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ประยุกต์
71.43
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิธีวิทยาการวิจัย
.00
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
100.00
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
77.78
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
33.33
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
100.00
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
83.72
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
65.52
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
100.00
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม
60.00
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
อิสลามศึกษา
100.00
ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
90.91
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พืชศาสตร์
100.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
75.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
วาริชศาสตร์
100.00
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
100.00
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การพยาบาล
75.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
วิศวกรรมชีวการแพทย์
50.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์
.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
ระบาดวิทยา
22.22
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
63.64
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการ
66.67
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เคมีอินทรีย์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เคมี
80.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สรีรวิทยา
50.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
33.33
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
85.71
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีวเคมี
75.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
จุลชีววิทยา
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
80.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมวัสดุ
75.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
100.00
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
85.71
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
60.00
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิธีวิทยาการวิจัย
100.00
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
อิสลามศึกษา
33.33
รวม
8,587
7,987
93.01
600
 
This page is optimized for resolutions of 1024x768