รายงานการบันทึกข้อมูล ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต แยกตามคณะและสาขา ม.สงขลานครินทร์
 
ระดับ
การศึกษา
ชื่อวิทยาเขต
ชื่อคณะ
สาขาวิชา
จำนวนบัณฑิต
ทั้งหมด
บันทึก
ข้อมูล
เรียบร้อย
คิดเป็น
ร้อยละ
บันทึกข้อมูล
ยังไม่เรียบร้อย
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย
94.23
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
วาริชศาสตร์
81.82
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พัฒนาการเกษตร
50.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เกษตรศาสตร์
88.24
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พืชศาสตร์
.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ปฐพีศาสตร์
77.78
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการศัตรูพืช
60.00
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
50.00
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
53.33
 
 
คณะเทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์
98.15
 
 
คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์
78.74
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
91.92
 
 
คณะแพทยศาสตร์
กายภาพบำบัด
47.83
 
 
คณะแพทยศาสตร์
รังสีเทคนิค
55.88
 
 
คณะแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์
22.56
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
การบริบาลทางเภสัชกรรม
96.08
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชกรรมอุตสาหการ
94.81
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
รัฐประศาสนศาสตร์
94.02
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการและการปกครองท้องถิ่น
.00
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการโลจิสติกส์
82.19
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
50.00
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
67.19
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
ระบบสารสนเทศ
100.00
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การตลาด
85.71
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
76.32
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
75.41
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
81.25
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การเงิน
90.91
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
บัญชีบัณฑิต
83.33
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
62.50
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เคมี-ชีววิทยา
61.76
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
68.18
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เคมี
80.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วัสดุศาสตร์
92.31
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
81.58
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ
77.78
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
74.19
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
89.74
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
46.67
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
82.69
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สถิติ
78.26
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
จุลชีววิทยา
88.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
40.38
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมชีวการแพทย์
47.83
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมวัสดุ
31.82
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
36.92
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการผลิต
38.30
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
65.38
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
34.78
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
48.48
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
28.21
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
18.64
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเหมืองแร่
37.50
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
32.79
 
 
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาและภาษาไทยประยุกต์
100.00
 
 
คณะศิลปศาสตร์
ชุมชนศึกษา
73.68
 
 
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
68.25
 
 
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาจีน
72.73
 
 
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาไทยประยุกต์
70.45
 
 
คณะเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์เกษตร
72.97
 
 
คณะเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
68.25
 
 
คณะสัตวแพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
100.00
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
25.00
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
70.00
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
81.36
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
76.92
 
 
วิทยาลัยนานาชาติ
ดิจิทัลมีเดีย
82.14
 
 
วิทยาลัยนานาชาติ
วิศวกรรมและเทคโนโลยียาง
100.00
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
73.17
 
 
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
การจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
67.31
 
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
100.00
 
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
68.57
 
 
คณะวิเทศศึกษา
จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
92.31
 
 
คณะวิเทศศึกษา
ยุโรปศึกษา: อังกฤษ-ฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)
58.33
 
 
คณะวิเทศศึกษา
วิเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
50.00
 
 
คณะวิเทศศึกษา
ไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
90.00
 
 
คณะวิเทศศึกษา
วิเทศธุรกิจ (จีน) (หลักสูตรนานาชาติ)
84.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
72.00
 
 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
96.00
 
 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
75.00
 
 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
68.75
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอาหาร
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทรัพยากรประมง
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
94.29
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
90.63
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการผลิตพืช
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการงานวิศวกรรม
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
94.12
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระบบสารสนเทศ
85.71
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
97.06
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
100.00
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
91.35
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ภาษา การสื่อสารและธุรกิจ
70.97
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
พัฒนาธุรกิจ
94.95
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
100.00
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
บัญชีบัณฑิต
93.33
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
การจัดการรัฐกิจ
99.06
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
95.19
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
88.42
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
86.36
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
66.67
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษายุโรป
100.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษามลายู
83.87
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มลายูศึกษา
88.89
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภูมิศาสตร์
85.71
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาและวรรณคดีไทย
97.56
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
80.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอาหรับและภาษาอาหรับธุรกิจ
100.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บริหารธุรกิจ
96.67
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาเกาหลี
100.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปรัชญาและศาสนา
50.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังคมสงเคราะห์
96.23
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
100.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
100.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาและวรรณคดีจีน
87.50
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พัฒนาสังคม
91.43
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน (นานาชาติ)
100.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การจัดการสารสนเทศ
90.48
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประวัติศาสตร์
94.74
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
.00
 
 
คณะรัฐศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
78.57
 
 
คณะรัฐศาสตร์
การปกครองท้องถิ่น
97.26
 
 
คณะรัฐศาสตร์
การปกครอง
85.71
 
 
คณะรัฐศาสตร์
นโยบายสาธารณะ
91.11
 
 
คณะวิทยาการสื่อสาร
นิเทศศาสตร์
100.00
 
 
คณะวิทยาการสื่อสาร
นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
100.00
 
 
คณะวิทยาการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
100.00
 
 
คณะวิทยาการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการประมง (อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง)
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการประมง
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
75.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
71.43
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ประยุกต์
91.67
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมีอุตสาหกรรม
62.50
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมี-ชีววิทยา
90.91
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
54.17
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
62.07
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์นิเทศ
50.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยียาง
36.36
 
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปะประยุกต์
33.33
 
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ทัศนศิลป์
.00
 
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ออกแบบประยุกต์ศิลป์
90.91
 
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ออกแบบแฟชั่นเเละเครื่องแต่งกาย
75.00
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
ชีววิทยา
76.47
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
90.00
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
ศิลปศึกษา
100.00
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
82.76
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
93.75
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
89.29
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
83.87
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
100.00
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
88.57
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
สุขศึกษา
86.67
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
การประถมศึกษา
96.30
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
เคมี
95.83
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
ฟิสิกส์
96.55
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
พลศึกษา
77.78
 
 
โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
81.82
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
อิสลามศึกษา
81.25
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
กฎหมายอิสลาม
91.67
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
อิสลามศึกษา (นานาชาติ)
65.22
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
การสอนอิสลามศึกษา
92.31
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
100.00
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การบัญชี
89.92
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
90.00
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
60.47
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การจัดการรัฐกิจ
88.43
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
100.00
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การตลาด
100.00
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
ศิลปะการแสดงและการจัดการ
.00
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
100.00
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การจัดการการท่องเที่ยว
65.17
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
100.00
 
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรม
89.13
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
71.43
 
 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน
40.00
 
 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน
50.00
 
 
คณะการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย
50.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
การผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ
.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการทรัพยากรดิน
42.86
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พืชศาสตร์
66.67
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
วาริชศาสตร์
40.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
กีฏวิทยา
33.33
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โรคพืชวิทยา
100.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พัฒนาการเกษตร
70.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สัตวศาสตร์
40.00
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
93.33
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
33.33
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
54.55
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
.00
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลเด็ก
100.00
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การบริหารการพยาบาล
100.00
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
100.00
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การผดุงครรภ์
70.00
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การบริหารทางการพยาบาล
100.00
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การพยาบาล
.00
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลผู้ใหญ่
100.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
วิศวกรรมชีวการแพทย์
40.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
ชีวเวชศาสตร์
50.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
ระบาดวิทยา
28.57
 
 
คณะแพทยศาสตร์
อาชีวเวชศาสตร์
.00
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
.00
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
.00
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชกรรมคลินิก
50.00
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
66.67
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
รัฐประศาสนศาสตร์
75.95
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การตลาด
70.00
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
บริหารธุรกิจ
50.00
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
บัญชีมหาบัณฑิต
86.36
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วัสดุศาสตร์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
57.14
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์
50.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
พฤกษศาสตร์
.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เคมี
80.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สถิติ
71.43
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
45.45
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
จุลชีววิทยา
66.67
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เภสัชวิทยา
75.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีวเคมี
83.33
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ธรณีฟิสิกส์
66.67
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
นิติวิทยาศาสตร์
85.71
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
การจัดการอุตสาหกรรม
71.43
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
42.86
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
42.86
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
50.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
63.64
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
95.24
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีพลังงาน
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
85.71
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมวัสดุ
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
66.67
 
 
คณะศิลปศาสตร์
พัฒนามนุษย์และสังคม
61.54
 
 
คณะศิลปศาสตร์
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
20.00
 
 
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์
80.00
 
 
คณะเศรษฐศาสตร์
การจัดการธุรกิจเกษตร
100.00
 
 
คณะเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
94.74
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
100.00
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
100.00
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อาหารสุขภาพและโภชนาการ
66.67
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
66.67
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
50.00
 
 
โครงการจัดตั้งสถาบันสันติศึกษา
ความขัดแย้งและสันติศึกษา
100.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
การจัดการระบบสุขภาพ
100.00
 
 
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
100.00
 
 
สถาบันนโยบายสาธารณะ
การจัดการระบบสุขภาพ
85.71
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (นานาชาติ)
37.50
 
 
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
บริหารธุรกิจ
100.00
 
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ระบบโลก(หลักสูตรนานาชาติ)
.00
 
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
60.00
 
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
50.00
 
 
คณะวิเทศศึกษา
จีนศึกษา
100.00
 
 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
การคอมพิวเตอร์
.00
 
 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
100.00
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยียาง
.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคำนวณ
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
50.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เคมีประยุกต์
100.00
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
บริหารธุรกิจ
100.00
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
100.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การบริหารการพัฒนาสังคม
33.33
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิธีวิทยาการวิจัย
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมีประยุกต์
.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประมง
.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยาประยุกต์
50.00
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
40.00
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
64.00
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
100.00
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
อิสลามศึกษา
100.00
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม
25.00
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
บริหารธุรกิจ
100.00
ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
90.00
 
 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน
25.00
 
 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
100.00
 
 
คณะการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย
50.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
100.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พืชศาสตร์
100.00
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
80.00
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การพยาบาล
60.00
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
50.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
วิศวกรรมชีวการแพทย์
50.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
ชีวเวชศาสตร์
100.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
ระบาดวิทยา
.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
.00
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
การบริบาลทางเภสัชกรรม
.00
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
85.71
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการ
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีวเคมี
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
50.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เคมี
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
จุลชีววิทยา
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ธรณีฟิสิกส์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สรีรวิทยา
.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีพลังงาน
33.33
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
33.33
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
.00
 
 
คณะศิลปศาสตร์
พัฒนามนุษย์และสังคม
100.00
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
50.00
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
33.33
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อาหารสุขภาพและโภชนาการ
100.00
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิธีวิทยาการวิจัย
80.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
50.00
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา
75.00
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
การบริหารการศึกษา
75.00
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
อิสลามศึกษา
60.00
รวม
8,056
6,322
78.48
1,734
 
This page is optimized for resolutions of 1024x768