รายงานการบันทึกข้อมูล ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต แยกตามคณะและสาขา ม.สงขลานครินทร์
 
ระดับ
การศึกษา
ชื่อวิทยาเขต
ชื่อคณะ
สาขาวิชา
จำนวนบัณฑิต
ทั้งหมด
บันทึก
ข้อมูล
เรียบร้อย
คิดเป็น
ร้อยละ
บันทึกข้อมูล
ยังไม่เรียบร้อย
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย
100.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ปฐพีศาสตร์
98.21
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สัตวศาสตร์
100.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการศัตรูพืช
92.31
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
วาริชศาสตร์
100.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พืชศาสตร์
100.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พัฒนาการเกษตร
93.33
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
100.00
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
.00
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
89.29
 
 
คณะเทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์
100.00
 
 
คณะนิติศาสตร์
นิติศาสตร์
92.52
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
100.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
กายภาพบำบัด
100.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์
88.65
 
 
คณะแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
.00
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
90.59
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
การบริบาลทางเภสัชกรรม
96.23
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการ
94.25
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
บัญชี
97.22
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
รัฐประศาสนศาสตร์
94.51
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
92.86
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
97.67
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
92.16
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การตลาด
89.19
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการโลจิสติกส์
95.24
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การเงิน
93.83
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สถิติ
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
94.87
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เคมี
96.30
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
95.24
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
94.92
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วัสดุศาสตร์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
85.19
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ
97.30
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
92.50
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เคมี-ชีววิทยา
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
จุลชีววิทยา
96.08
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
95.52
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
92.86
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
93.75
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเหมืองแร่
91.67
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
96.77
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมการผลิต
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
92.75
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมชีวการแพทย์
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
94.64
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมวัสดุ
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการ
100.00
 
 
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
81.13
 
 
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาจีน
93.24
 
 
คณะศิลปศาสตร์
ชุมชนศึกษา
97.10
 
 
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาและภาษาไทยประยุกต์
98.46
 
 
คณะเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์เกษตร
90.63
 
 
คณะเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
96.00
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
95.24
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
100.00
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีวัสดุ
96.55
 
 
วิทยาลัยนานาชาติ
ดิจิทัลมีเดีย
91.43
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
การจัดการการบริการ
71.72
 
 
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
การจัดการการท่องเที่ยว
68.89
 
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
86.96
 
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
84.72
 
 
คณะวิเทศศึกษา
จีนศึกษา
93.75
 
 
คณะวิเทศศึกษา
ไทยศึกษา
100.00
 
 
คณะวิเทศศึกษา
วิเทศธุรกิจ (จีน)
87.50
 
 
คณะวิเทศศึกษา
วิเทศศึกษา
89.66
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
80.34
 
 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
92.16
 
 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
97.14
 
 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
94.83
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
98.99
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
98.28
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจัดการงานวิศวกรรม
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
94.74
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอาหาร
95.24
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
90.91
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
98.84
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
95.08
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
100.00
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ภาษาการสื่อสารและธุรกิจ
88.07
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
91.67
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
90.00
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ระบบสารสนเทศ
91.67
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
98.33
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
97.41
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
พัฒนาธุรกิจ
97.03
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
94.12
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
100.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอาหรับ
71.43
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปรัชญาและศาสนา
87.50
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
100.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ
100.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มลายูศึกษา
96.83
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
55.56
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
100.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภูมิศาสตร์
90.48
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
83.67
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พัฒนาสังคม
91.11
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บริหารธุรกิจ
82.35
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาฝรั่งเศส
100.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประวัติศาสตร์
96.97
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
81.36
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
94.29
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษามลายู
95.08
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
94.34
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เศรษฐกิจอาเซียน
97.50
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาเกาหลี
86.96
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาเยอรมัน
50.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
100.00
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาและวรรณคดีไทย
93.48
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การจัดการสารสนเทศ
97.30
 
 
คณะรัฐศาสตร์
การปกครองท้องถิ่น
93.88
 
 
คณะรัฐศาสตร์
นโยบายสาธารณะ
95.45
 
 
คณะรัฐศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
93.88
 
 
คณะรัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
46.15
 
 
คณะรัฐศาสตร์
การปกครอง
92.73
 
 
คณะวิทยาการสื่อสาร
นิเทศศาสตร์
96.36
 
 
คณะวิทยาการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
83.33
 
 
คณะวิทยาการสื่อสาร
นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
85.42
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมี-ชีววิทยา
92.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการประมง
87.10
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ประยุกต์
91.30
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
83.33
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยียาง
80.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
83.33
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
85.71
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์
62.50
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการเกษตร
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมีอุตสาหกรรม
86.67
 
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ศิลปะประยุกต์
58.82
 
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ทัศนศิลป์
51.85
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
จิตวิทยา
92.00
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
98.00
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
การประถมศึกษา
91.30
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
สุขศึกษา
100.00
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
91.67
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
ภาษาไทย
97.14
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
พลศึกษา
93.33
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
คณิตศาสตร์
94.87
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
ฟิสิกส์
92.11
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
เคมี
96.55
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
ชีววิทยา
92.68
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
ศิลปศึกษา
91.11
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
96.55
 
 
คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
100.00
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
กฎหมายอิสลาม
95.24
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
อิสลามศึกษา
75.24
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม
76.92
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
ตะวันออกกลางศึกษา
50.00
 
 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
การสอนอิสลามศึกษา
91.80
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การจัดการการท่องเที่ยว
96.63
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
98.18
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
94.29
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
ศิลปะการแสดงและการจัดการ
100.00
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
97.37
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การตลาด
98.75
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การบัญชี
97.19
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
96.15
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
81.08
 
 
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
88.89
 
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรม
97.50
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทยคลีนิก
.00
ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
.00
 
 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
100.00
 
 
คณะการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย
50.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พัฒนาการเกษตร
84.62
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการทรัพยากรดิน
100.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
วาริชศาสตร์
100.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สัตวศาสตร์
60.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พืชศาสตร์
76.92
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โรคพืชวิทยา
75.00
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
.00
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาการสุขภาพช่องปากประยุกต์
66.67
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
60.00
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
100.00
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การบริหารการพยาบาล
100.00
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
68.18
 
 
คณะแพทยศาสตร์
อาชีวเวชศาสตร์
50.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
ชีวเวชศาสตร์
100.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
วิศวกรรมชีวการแพทย์
100.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
ระบาดวิทยา
.00
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชกรรมคลินิก
100.00
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
66.67
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
.00
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
66.67
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พัฒนามนุษย์และสังคม
100.00
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การตลาด
100.00
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
บัญชี
100.00
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
บริหารธุรกิจ
81.48
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
รัฐประศาสนศาสตร์
96.15
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
75.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
นิติวิทยาศาสตร์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เคมีอินทรีย์
66.67
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สัตววิทยา
75.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วัสดุศาสตร์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
80.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เคมี
83.33
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ธรณีฟิสิกส์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สรีรวิทยา
50.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีวเคมี
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
พฤกษศาสตร์
25.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
กายวิภาคศาสตร์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
จุลชีววิทยา
60.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
นิเวศวิทยา
57.14
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และสถิติ
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
การจัดการอุตสาหกรรม
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
92.59
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมวัสดุ
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
75.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
80.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
เทคโนโลยีพลังงาน
.00
 
 
คณะศิลปศาสตร์
พัฒนามนุษย์และสังคม
100.00
 
 
คณะศิลปศาสตร์
ภาษาไทยประยุกต์
80.00
 
 
คณะศิลปศาสตร์
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
90.91
 
 
คณะเศรษฐศาสตร์
การจัดการธุรกิจเกษตร
78.26
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ
66.67
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
50.00
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
85.71
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
100.00
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
.00
 
 
โครงการจัดตั้งสถาบันสันติศึกษา
ความขัดแย้งและสันติศึกษา
100.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
การจัดการระบบสุขภาพ
92.31
 
 
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
100.00
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
บริหารธุรกิจ
100.00
 
 
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
การจัดการการท่องเที่ยว
100.00
 
 
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
50.00
 
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
66.67
 
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
.00
 
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
50.00
 
 
คณะวิเทศศึกษา
จีนศึกษา
100.00
 
 
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
85.71
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยียาง
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
88.89
 
 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
บริหารธุรกิจ
100.00
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีการประมง
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์ประยุกต์
100.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
วิธีวิทยาการวิจัย
33.33
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
การบริหารการศึกษา
87.67
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
100.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม
100.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรและการสอน
.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
33.33
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
100.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟิสิกส์ประยุกต์
100.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
คณิตศาสตร์ประยุกต์
50.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
เคมีประยุกต์
100.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
38.46
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
จิตวิทยา
33.33
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
อิสลามศึกษา
.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
การบริหารการพัฒนาสังคม
87.50
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
ชีววิทยาประยุกต์
.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
เทคโนโลยีการประมง
.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
16.67
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
.00
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
100.00
ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
85.71
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พืชศาสตร์
75.00
 
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
100.00
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
100.00
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์
การพยาบาล
100.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
ชีวเวชศาสตร์
100.00
 
 
คณะแพทยศาสตร์
ระบาดวิทยา
57.14
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
100.00
 
 
คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์
60.00
 
 
คณะวิทยาการจัดการ
การจัดการ
83.33
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
60.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
จุลชีววิทยา
50.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เคมี
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีวเคมี
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ธรณีฟิสิกส์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
เคมีอินทรีย์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สรีรวิทยา
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ชีววิทยา
20.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์
100.00
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศกรรมโยธา
50.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
100.00
 
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
100.00
 
 
คณะศิลปศาสตร์
พัฒนาการมนุษย์
100.00
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อาหารสุขภาพและโภชนาการ
100.00
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
100.00
 
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
83.33
 
 
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
50.00
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
50.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
วิธีวิทยาการวิจัย
.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม
.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
อิสลามศึกษา
70.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
การบริหารการศึกษา
100.00
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
100.00
รวม
9,618
8,675
90.20
943
 
This page is optimized for resolutions of 1024x768