ข้อปฏิบัติการรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผ่าน Web ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

  ก่อนที่บัณฑิตจะยืนยันเพื่อรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทางมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือบัณฑิตทุกท่านกรอกแบบสอบถามภาวะ
การมีงานทำของบัณฑิตให้สมบูรณ์ถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์สำหรับท่าน และมหาวิทยาลัย โดยขอความร่วมมือจากบัณฑิตทุกท่าน กรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตผ่าน Website ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ http://www.job.psu.ac.th โดยมีรายละเอียดของระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ซึ่งมีข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 
  1. ให้บัณฑิตเข้าไปกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์ http://www.job.psu.ac.th แล้ว Login หน้าจอหลัก โดยการกรอก
    รหัสผู้ใช้ (Login) ด้วยรหัสบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก)
    รหัสผ่าน (Password) ด้วย วัน-เดือน-ปีเกิด รูปแบบ ddmmyyyy (เช่น บัณฑิตที่เกิดวันที่ 1 มกราคม 2526 ให้กรอกเป็น 01012526
  กรอกแต่ตัวเลขเท่านั้นห้ามเว้นวรรค)
    แล้วจึงคลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ เพื่อบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำผ่านระบบ Internet ที่ Website http://www.job.psu.ac.th
  แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนวันรายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
  2. print out เอกสารการรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรผ่าน web ในข้อ 1 มาแสดงในวันซ้อมย่อยของบัณฑิตแต่ละคณะ
 
  3. นำเอกสารที่ print out (ใบรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร) เป็นเอกสารประกอบการรับเข็มวิทยฐานะ
(ในกรณีที่ไม่มีเอกสารรายงานตัวจะไม่สามารถรับเข็มวิทยฐานะได้)
 
  ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ สะดวกและไม่ล่าช้าในการรายงานตัว ขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560 ทุกท่าน
กรอกแบบสอบถามล่วงหน้า ก่อนวันรายงานตัวฯ
 
(อย่าลืม !!!) print out เอกสารเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูลแล้ว และนำมาเป็นเอกสารประกอบการรายงานตัวในวันซ้อมรับฯ
 
 
ด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 
หากมีปัญหาในการกรอบแบบสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 074-282064-69 เบอร์ภายใน 2064-69 หรือติดต่อได้ที่
 
** เฉพาะเวลาทำการ **
คุณมาลี หังสพฤกษ์ เบอร์ติตต่อ 074-282064
คุณบุญส่ง มหัทธนาภรณ์ เบอร์ติดต่อ 074-282069
คุณขวัญชัย แก้วเกื้อ เบอร์ติดต่อ 074-282069

This page is optimized for resolutions of 1024x768