ข้อปฏิบัติการรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผ่าน Web ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

  ก่อนที่บัณฑิตจะยืนยันเพื่อรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทางมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือบัณฑิตทุกท่านกรอกแบบสอบถามภาวะ
การมีงานทำของบัณฑิตให้สมบูรณ์ถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์สำหรับท่าน และมหาวิทยาลัย โดยขอความร่วมมือจากบัณฑิตทุกท่าน กรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตผ่าน Website ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ http://www.job.psu.ac.th โดยมีข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 
  1. ให้บัณฑิตเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.job.psu.ac.th แล้วเข้าสู่ระบบโดยให้ระบุ
    รหัสผู้ใช้ (Login) ด้วยรหัสบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก)
    รหัสผ่าน (Password) ด้วย วัน-เดือน-ปีเกิด รูปแบบ ddmmyyyy (เช่น บัณฑิตที่เกิดวันที่ 1 มกราคม 2539 ให้กรอกเป็น 01012539
  กรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้นห้ามเว้นวรรคหรือมีช่องว่าง)
    แล้วจึงคลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ เมื่อเข้ามาแล้วให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนวันรายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
  2. ให้พิมพ์เอกสารการรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากข้อที่ 1 แล้วนำมาแสดงในวันซ้อมย่อยของบัณฑิตแต่ละคณะ ซึ่งเป็นเอกสารประกอบการรับเข็มวิทยาฐานะ (ในกรณีที่ไม่มีเอกสารรายงานตัวจะไม่สามารถรับเข็มวิทยฐานะได้)
 
  ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ สะดวกและไม่ล่าช้าในการรายงานตัว ขอให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2564 ทุกท่าน
กรอกแบบสอบถามล่วงหน้า ก่อนวันรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 
อย่าลืม!!! พิมพ์เอกสารเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล และนำมาเป็นเอกสารประกอบการรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 
 
ด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 
หากมีปัญหาในการกรอบแบบสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือโทรสอบถามได้ที่
 
** เฉพาะเวลาทำการ **
คุณบุญส่ง มหัทธนาภรณ์ เบอร์ติดต่อ 074-282064
คุณขวัญชัย แก้วเกื้อ เบอร์ติดต่อ 074-282064
คุณกฤตกร อินแพง เบอร์ติดต่อ 074-282064

This page is optimized for resolutions of 1024x768