สิ่งที่คณะต้องดำเนินการก่อนวันรับปริญญา

  ตามมติที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี เห็นชอบในการดำเนิน
การรับรายงานเพื่อเข้าซ้อมรับปริญญาและรับเข็มวิทยฐานะผ่าน "ระบบข้อมูลภาวะการหางานทำของบัณฑิตผ่านเว็บ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" โดยทุกวิทยาเขต/เขตการศึกษา และคณะ/หน่วยงาน ที่รับรายงานตัวบัณฑิตจะต้องเตรียมความพร้อม ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์/สถานที่ ดังนี้
 
  1. เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ คณะ/หน่วยงานจะมีสำรองให้บัณฑิตใช้ ในกรณีที่บัณฑิตไม่ได้พิมพ์ใบรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 
  2. เครื่องอ่านบาร์โค้ด คณะจะดำเนินการจัดเตรียมให้มีใช้ เพื่อให้บัณฑิตสามารถยืนยันตัวตนการรายงานตัวและการบันทึกข้อมูลที่สมบูรณ์ ครบถ้วน
     
 
ในกรณีที่คณะไม่มีเครื่องอ่านบาร์โค้ด สามารถดำเนินการยืนยันตัวตนของบัณฑิตด้วยการใช้คีย์บอร์ดใส่รหัสตัวเลขใต้บาร์โค้ด ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เหมือนกัน และตรวจสอบรายชื่อตามที่งานทะเบียนกลางส่งให้ โดยรายชื่อจะตรงกับจำนวนเข็มวิทยฐานะพร้อมกับใบรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต
     
 
คณะที่มีความพร้อมแล้ว (ทั้งมีเครื่องอ่านบาร์โค้ดและไม่มีเครื่องอ่าน) โปรดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือกองแผนงาน เพื่อเข้าสู่ระบบ
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จักขอบคุณยิ่ง
 

 
This page is optimized for resolutions of 1024x768