:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูล ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ::
 
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
 
หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :
*(ใส่เฉพาะตัวเลขหรือตัวอักษรเท่านั้น)
วัน เดือน ปี เกิด :
**(DDMMYYYY เช่น 01052518)
     
 
   
 
 
แบบสอบถามนี้มี 2 ส่วน (ต้องตอบทุกส่วน)
1.
การบันทึกข้อมูล กรุณาตอบข้อมูลให้สมบูรณ์ กรณีที่ไม่มีข้อมูลในเรื่อง ๆ นั้น ให้ใส่ - (อย่าเว้นไว้ เพราะระบบจะไม่สามารถบันทึก และผ่านไปยัง
  หน้าถัดไป)
2.
เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว กรณีที่ไม่สามารถพิมพ์ใบรับรองได้ทันที บัณฑิตสามารถเข้ามา Print ใบรับรองได้ในภายหลัง ให้ไปที่หัวข้อ พิมพ์ใบรายงาน
โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่!!!
   
 
   
 
 

นักศึกษาที่จบปีการศึกษา 2560 ขณะนี้ระบบยังไม่เปิดให้กรอกข้อมูล โดยจะเปิดระบบ ในวันที่ 3 กันยายน 2561 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครับ

The student who finished the academic year 2560. Now The system not available to fill out this form. The system will open on September 3, 2018. Any changes will be notified in advance.

ข้อปฏิบัติการรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผ่าน Web ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ถ้าหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้ระบบ สามารถติดต่อมาได้หลายช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. ทางอีเมล์ psu-job@psu.ac.th
2. ทาง Facebook Fanpage
3. ทาง LINE @psu-grad
4. ทางโทรศัพท์ โดยดูหมายเลขโทรศัพท์ได้
ที่นี่ (เฉพาะเวลาทำการ)
   
 
     
 
 
สิ่งที่คณะต้องดำเนินการก่อนวันรับปริญญา
รายงานสถิติการบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตแยกตามคณะ
รายงานสถิติการบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตแยกตามคณะและสาขา
รายงานจำนวน และร้อยละของบัณฑิตที่ทำงานแล้ว ศึกษาต่อ และยังไม่ทำงาน จำแนกตามระดับการศึกษา กลุ่มสาขา คณะ และสาขาวิชา
รายงานร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำและการประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี
ค้นหารายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
   
 
   
 
This page is optimized for resolutions of 1024x768